Logga för utskrift

Bidrag för föreningar för äldre

Pensionärsföreningarna och andra föreningar som bedriver särskilt riktad verksamhet för äldre kan ansöka om lokalbidrag och aktivitetsbidrag.

Möjligheter att utöva sociala och fysiskt inriktade aktiviteter bidrar till bättre folkhälsa och ett gott liv på äldre dagar. De hälsomässiga fördelarna av att vara fysiskt och socialt aktiv högt upp i åren är väl kända. Aktiviteterna bidrar till ökad delaktighet och gemenskap och bidrar också till att förebygga och klara av funktionsnedsättningar på grund av naturligt åldrande, sjukdom eller skada.

Bidrag kan sökas av samtliga intresseföreningar eller organisationer som har för avsikt att skapa aktiviteter och verksamheter för äldre. Bidraget ska stödja nya aktiviteter, verksamheter och arbetsformer.

Bidrag lämnas bara till aktiviteter eller verksamheter som är ämnade för kommunens invånare. Samarrangemang med exempelvis andra kommuner och vänorter kan också vara bidragsberättigade.

Beviljade bidrag är inte permanenta utan ansökan görs för varje år.

Lokalbidrag

Lokalbidraget syftar till att stödja föreningen för ägda eller hyrda lokaler. Lokal som hyrs av idrotts- och fritidsförvaltningen är inte bidragsberättigad, exempelvis gymnastiksalar, planer och samlingslokaler.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag kan sökas av föreningar som bedriver särskilt riktad äldreverksamhet för minst 15 medlemmar under dagtid. Bidraget kan också sökas av föreningar där tio procent av medlemmar är 65 år eller äldre. Studieverksamhet i samarbete med studieförbund berättigar inte till aktivitetsbidrag.

Föreningsverksamheten ska möjliggöra högre grad av fysiska aktiviteter och verka för att bryta pensionärers sociala isolering genom att skapa möjligheter till gemenskap. Aktiviteterna ska stärka föreningsarbetet vid träffpunkterna för äldre.

Ansökan

Ansökan ska vara inne senast den 31 mars.

Ansök om föreningsbidrag på webben

Du kan också kontakta kommunen och få en blankett att ansöka på. Blanketten ska vara fullständigt ifylld och komplett med bilagor. Om en förening ansöker om både lokal- och aktivitetsbidrag är det tillräckligt att lämna bilagorna i ett exemplar.

Utbetalning och kontroll

Beslut av äldrenämndens bidrag fattas årligen senast den 31 maj och utbetalningen sker under juni månad.

Om det skulle krävas ska föreningar som får bidrag kunna ställa aktuella handlingar till förfogande för granskning.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-24
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Se--gora/foreningsliv/Bidrag/Aldrenamndens-bidrag/