Logga för utskrift

Bushresan - för att bete gör skillnad

Vad händer i landskapet när lantbrukaren med sina djur försvinner? Vad händer med alla vi som vistas i landskapet om Sverige förbuskas? Genom att resa i och se på landskapet som formats genom hävd i århundraden och sedan hur det påverkas av nutida politiska beslut lär vi oss förstå värdet av de produkter vi får på vår tallrik.

Landskapet formar vi gemensamt. Blekinge förbuskas när betesmarker försvinner. Enligt Jordbruksverket har 18 procent av värdefulla ängs- och betesmarker i Sverige gått förlorade med tanke på natur- och kulturvärden under de senaste tio åren. Trenden i stort är att den brukade marken minskar markant.

Företag med nötkreatur svarar för skötseln av de flesta betesmarkerna, vilket är av största betydelse. Detta för att bevara ett artrikt och vackert landskap, som ger goda förutsättningar för säkra livsmedel, arbetstillfällen, bra boendemiljö, turism, rekreation och pollinerande insekter.

För att klara klimatkrisen är det viktigt att se till helheten och därför av stort värde att gynna biologisk mångfald. Vi behöver naturtyper som gör att våra gamla kulturväxter finns kvar. När olika sorters växtlighet och djurslag är kvar gynnar det, även på sikt, människans möjligheter till välfärd och chans till överlevnad. Dessutom, på naturbetesmarkerna används inte konstgödning eller kemikalier. Energi från solen och koldioxid som binds i gräset omvandlas av djuren till högvärdigt protein. Något som i årtusenden gjort det möjligt att leva i vår del av världen.

Du och jag påverkar landskapet genom de val vi gör när vi handlar mat. Väljer vi att köpa maten från Sverige och från det närliggande landskapet väljer vi att stödja ett levande och variationsrikt odlingslandskap. Landskapet skapar förutsättningar för att människor ska vilja bo här, vilket utgör basen för turism, rekreation och landsbygdsutveckling.

Bushresan 19 september

Under bushresan den 19 september diskuterades dessa frågor som nämns ovan. Med på dagen fanns landshövding, riksdags- och kommunpolitiker, tjänstemän från länsstyrelse och kommunerna, samt representanter från den gröna näringen, Hela Sverige Ska Leva, hembygdsföreningar och naturskyddsförening.

Under resan var tre stopp inplanerade med olika tema. I Uttorp på Sturkö visades betydelsen av ett öppet landskap för att skapa attraktiva boendemiljöer. Vid andra stoppet i Bromåla diskuterades fastighetsbildning och storleksrationalisering. På Almö, som var det sista stoppet, togs betydelsen av ett öppet landskap upp för besöksnäring och rekreation.
Genomgående tema var också vilket ansvar var och en av oss har när det gäller att till exempel välja svenska mejeri- och köttprodukter.

Resan avslutades med en härlig närproducerad lunch på Äggaboden, diskussion och summering. Här visades också en miniutställning med före- och efterbilder från det avslutade GRACE-projektet.

Läs mer om GRACE-projektet på.

Arbetsgruppen kommer under hösten att träffas för att planera hur vi arbetar vidare med att förhindra förbuskningen av vårt vackra landskap.

Bild från Bushresan 19 september

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Landsbygd--skargard/Bushresan---for-att-bete-gor-skillnad/