Logga för utskrift

Avgifter och maxtaxa

Avgiften per barn och månad beräknas utifrån:

  • Verksamhetsform
  • Hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (årsinkomst/12)

Avgift tas ut 12 månader om året.

Fr.o.m den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket i maxtaxan.
Från och med den 1 januari 2018 höjs avgiften för förskolan och fritidshem. Den högsta avgiftsnivån (maxinkomst 46 080) höjs från 1362 kr till 1382 kr.

Taxan indexregleras årligen i januari. Beslut om ny avgift fattades på kommunfullmäktige den 24 september 2015.

Förskola 

Barn 1  3% av inkomsten, dock högst 1 382 kr/månad
Barn 2  2% av inkomsten, dock högst 922 kr/månad
Barn 3  1% av inkomsten, dock högst 461 kr/månad
Fr.o.m. barn 4, ingen avgift

Allmän förskola för tre-femåringar (verksamhet september - maj)

För tre-fyra- och femåringar i familjedaghem som ej deltar i allmän förskoleverksamhet betalas avgift enligt samma principer som för barn som deltar i allmän förskola.

Skyldigheten att anordna allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barn fyller tre år.

Upp till och med 15 tim/vecka, september t.o.m. maj, ingen avgift

För barn med vistelsetid överstigande 15 tim/vecka reduceras avgiften med
30% september - maj

Skolbarnsavgift Fritidshem/familjedaghem

Barn 1  2% av inkomsten, dock högst 922 kr/månad
Barn 2 1% av inkomsten, dock högst 461 kr/månad
Barn 3 1% av inkomsten, dock högst 461 kr/månad
Fr.o.m. barn 4, ingen avgift

Lovtillsyn

September - maj 160 kr/månad
Juni - augusti 427 kr kr/månad

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-29
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Avgifter/