Logga för utskrift

Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidraget försvinner vid årsskiftet 2015-2016. Det beslutades på senaste kommunfullmäktige i Karlskrona den 16–17 juni 2015.

Bidraget har kunnat sökas av vårdnadshavare med barn som fyllt ett men inte tre år, och som inte har plats i offentligt finansierad förskola eller pedagogisk omsorg. De som idag har vårdnadsbidrag kommer att få mer information via personligt brev i höst när övergångsreglerna är klara.

Vårdnadsbidraget utbetalas med 3 000 kronor per barn och månad.

  • Barnet ska vara folkbokfört i Karlskrona.
  • Vårdnadshavare, som får vårdnadsbidrag, ska vara folkbokförd och bo på samma adress som barnet. 
  • För vårdnadshavare som bor tillsammans får vårdnadsbidraget delas med hälften till vardera. Båda vårdnadshavarna ska då ansöka om vårdnadsbidrag.
  • Vårdnadsbidraget får delas mellan vårdnadshavarna även om endast en av dem bor och är folkbokförd på samma adress som barnet. Båda vårdnadshavarna måste då vara folkbokförda i Karlskrona och de ska vara överens om att barnet inte ska ha plats i förskola eller pedagogisk omsorg.
  • Föräldrapenning ska ha lämnats för sammanlagt 250 hela dagar, enligt sjukpenningnivå eller grundnivå.

Läs mer om vad som gäller för att få vårdnadsbidrag i Tillämpningsföreskrifter för kommunalt vårdnadsbidrag.

Ansökan om vårdnadsbidrag, som ska göras på en särskild blankett, ska lämnas senast tre månader innan den månad bidraget önskas.

Allmänna förutsättningar
Ansökan
Bidragets storlek
Förlängning
Uppsägning
Karens
Avslag på ansökan
Förvärvsarbete /studier
Allmän förskola
Barn i behov av särskilt stöd
Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden
Återkrav vid felaktiga uppgifter
Eftergift av skuld
Överklagande

Allmänna förutsättningar
Vårdnadsbidrag lämnas tidigast från kalendermånaden efter barnet fyllt ett år och längst tom månaden innan barnet fyller tre år om vårdnadshavare, som får vårdnadsbidrag, är folkbokförd på samma adress som barnet,  och bor tillsammans med barnet med undantag av vad som anges under Ansökan i  tredje stycket,
 barnet är folkbokfört i Karlskrona kommun,
 barnet inte har plats i offentligt finansierad förskola eller pedagogisk omsorg,
 föräldrapenning har lämnats för sammanlagt 250 hela dagar, enligt sjukpenningnivå  eller grundnivå.

Vid adoption ska tidpunkten då föräldern fick barnet i sin vård anses som tidpunkten för barnets födelse när den övre åldersgränsen för vårdnadsbidrag bestäms. Vårdnadsbidrag får då lämnas för högst två år och för barn som inte fyllt fem år.

Personer som med socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det har rätt till vårdnadsbidrag.

Ansökan
Ansökan om vårdnadsbidrag, som ska göras på särskild blankett, lämnas senast tre månader innan den månad bidraget önskas.

För vårdnadshavare som bor tillsammans får vårdnadsbidraget delas med hälften till vardera. Båda vårdnadshavarna ska då ansöka om vårdnadsbidrag. Detta anges i ansökan under Övriga uppgifter.

Vårdnadsbidraget får delas mellan vårdnadshavarna även om endast en av dem bor och är folkbokförd på samma adress som barnet. Båda vårdnadshavarna måste då vara folkbokförda i Karlskrona och de ska vara överens om att barnet inte ska ha plats i förskola eller pedagogisk omsorg. I annat fall kan den vårdnadshavare som bor och är folkbokförd tillsammans med barnet ensam ansöka om hela vårdnadsbidraget. Förutsättningen är fortfarande att barnet inte har plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

Vårdnadsbidraget får inte lämnas till en vårdnadshavare som för samma kalendermånad eller del av den får
1 föräldrapenning med anledning av barns födelse enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vårdnadsbidrag kan inte kombineras med uttag av föräldrapenning vare sig för barnet eller dess syskon,
2 arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
3 aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
4 sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt lagen om allmän försäkring efter det att sådan ersättning har lämnats för 365 dagar,
5 sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnats,
6 sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring,
7 ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension,
8 äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd, eller
9 ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Vårdnadsbidrag får inte heller lämnas till en vårdnadshavare vars sammanboende make/maka eller sambo för samma kalendermånad eller del av den får någon av de ersättningar som anges i punkterna 1-9.

Bidragets storlek
Vårdnadsbidraget är 3 000 kronor per barn och månad, med undantag för vad som anges under Barn i behov av särskilt stöd. Bidraget lämnas enbart för hel kalendermånad och för minst tre månader.

Utbetalning görs i den 25:e den månad bidraget avser. Vårdnadsbidraget är obeskattat och därmed inte pensionsgrundande.

Vårdnadsbidraget räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bidrag enligt socialtjänstlagen samt vid ansökan om bostadsbidrag.

Förlängning
Ansökan om förlängning av vårdnadsbidrag ska lämnas senast två månader innan redan beviljat vårdnadsbidrag skulle upphöra.

Uppsägning
Om vårdnadshavare vill avbryta beviljat vårdnadsbidrag ska uppsägning göras på särskild blankett senast två månader innan bidraget ska upphöra.

Vårdnadsbidrag upphör automatiskt den sista dagen i månaden innan den månad barnet fyller tre år.

Karens
Vårdnadshavare som själv säger upp vårdnadsbidraget kan inte få nytt bidrag för samma barn förrän tidigast from femte kalendermånaden efter den månad vårdnadsbidrag senast lämnades.

Om vårdnadsbidrag avbryts med anledning av vad som anges under Ansökan punkterna 1-9 leder inte detta till karens.

Avslag på ansökan
Kommunen har rätt att avslå ansökan om vårdnadsbidrag
 om vårdnadshavaren inte är berättigad till bidrag enligt lagen om vårdnadsbidrag,
 om vårdnadshavaren har en oreglerad skuld till Kunskapsförvaltningen,
 om barnet är inskrivet i kommunal eller enskild förskola eller pedagogisk omsorg.

Barnet får stå i kö till förskola eller pedagogisk omsorg enligt gällande regler under den tid vårdnadsbidrag utbetalas.

Förvärvsarbete/studier
Vårdnadshavare kan arbeta eller studera och samtidigt få vårdnadsbidrag. Syskon har då rätt till förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg i den omfattning som arbetet/studierna kräver. Om vårdnadshavaren inte arbetar eller studerar har syskon rätt till plats enligt samma regler som gäller för barn till föräldralediga.

Allmän förskola
From hösten det år barn fyller tre år erbjuder kommunen allmän förskola. För barn som fyller tre år under hösten och börjar allmän förskola upphör vårdnadsbidraget from september månads början. Vårdnadshavaren kan dock välja att fortsätta vara hemma med vårdnadsbidrag tom månaden innan barnet fyller tre år och barnet kan därefter börja i allmän förskola.

Barn i behov av särskilt stöd
Vårdnadsbidrag får lämnas för barn som med stöd av 8 kap. 7 § skollagen hänvisas plats i förskola. I sådana fall lämnas halvt vårdnadsbidrag.

Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden
Den som får vårdnadsbidrag är skyldig att omgående anmäla ändrade förhållanden som påverkar vårdnadsbidraget.

Återkrav vid felaktiga uppgifter
Om någon har orsakat att vårdnadsbidrag betalats ut felaktigt eller med för högt belopp, får kommunen återkräva vad som betalats ut för mycket.

Om någon felaktigt tagit emot vårdnadsbidrag eller med för högt belopp och borde ha insett detta, får kommunen återkräva vad som betalats ut för mycket.

Eftergift av skuld
Om det finns särskilda skäl får kommunen helt eller delvis avstå från vad som beskrivs under Återkrav vid felaktiga uppgifter.

Överklagande
Kommunens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Vardnadsbidrag/