Logga för utskrift

Svenska skolsystemet

Det svenska offentliga skolsystemet består av:

- förskoleklass
- den obligatoriska skolan
- de frivilliga skolformerna

Till den obligatoriska skolan räknas:

- grundskolan
- sameskolan
- specialskolan och särskolan

De frivilliga skolformerna är:

- gymnasieskolan
- gymnasiesärskolan
- den kommunala vuxenutbildningen
- utbildning för psykiskt utvecklingsstörda vuxna

Undervisningen i hela det offentliga skolväsendet är avgiftsfri. Vanligen har eleverna eller deras föräldrar inte heller några kostnader för exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjutsar.

Länk till Skolverkets sida om skolväsendet hittar du till höger.

Ansvar och styrning

Sveriges riksdag och regering fastställer läroplaner, nationella mål och riktlinjer för det offentliga skolväsendet.

Ur statsbudgeten tilldelas kommunerna en summa pengar för kommunens olika verksamheter.

Inom de mål och ramar som riksdag och regering fastställt avgör sedan den enskilda kommunen hur skolverksamheten ska bedrivas.

En skolplan ska fastställas som beskriver skolverksamhetens finansiering, organisation, utveckling och utvärdering.

Utifrån läroplanerna, de nationella målen och skolplanen ska rektor på varje enskild skola upprätta en lokal arbetsplan. Detta ska ske i samråd med lärare och övrig personal.

Skolverket ska utveckla, utvärdera, följa upp och bedriva tillsyn av det offentliga skolväsendet i Sverige.

Vart tredje år ska Skolverket ge en samlad bild av svensk skola till riksdag och regering. Denna utgör grunden för en nationell utvecklingsplan för skolan.

Genom tillsyn har Skolverket skyldighet att se till att skollagens bestämmelser följs och att den enskilde elevens rätt respekteras.

Skollagen

Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning.

Oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden har alla denna rätt.

Utbildningen ska enligt skollagen ge eleverna kunskaper och färdigheter och i samarbete med hemmen främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor, samt samhällsmedlemmar.

Hänsyn ska också tas till elever med särskilda behov.

Obligatorisk skola

Till den obligatoriska skolan räknas:

grundskolan
sameskolan
specialskolan
särskolan
Den nioåriga grundskolan omfattar alla barn mellan sju och sexton år. Om ett barns vårdnadshavare begär det, skall barnet redan höstterminen det kalenderår det fyller 6 år jämställas med skolpliktiga barn i fråga om rätten att börja skolan.

Samers barn kan få utbildning med en samisk inriktning i sameskolan. Utbildningen motsvarar grundskolans första sex år.

Specialskolan omfattar tio årskurser för synskadade och för döva/hörselskadade barn med olika tilläggshandikapp.

Obligatorisk skolan
Till den obligatoriska särskolan räknas:

grundsärskolan
träningsskolan
Sedan 1996 pågår försöksverksamhet i grundsärskolan med ökat föräldrainflytande över barns skolgång. Verksamheten innebär att barn inte längre tas emot i särskolan utan vårdnadshavarens medgivande. Försöksverksamheten pågår t o m 2008.

Träningsskolan ska ha 10 årskurser och är avsedd för elever som inte kan gå i grundsärskolan. Styrelsen för särskolan avgör om barnet skall gå i grundsärskola eller träningsskola.

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Svenska-skolsystemet-/