Logga för utskrift

Så här ansöker du om bygglov

Det finns flera olika självservicetjänster för dig som vill söka bygglov. Det finns en omfattande tjänst för dig som vill söka för flera olika åtgärder samtidigt. Dessutom finns det flera enklare tjänster om du bara ska söka för en enskild åtgärd, som till exempel bygglov för skylt, marklov eller rivningslov.

Komplett ansökan med bilagor och ritningar

Genom att lämna en komplett ansökan kan du undvika kompletteringar och få en snabbare handläggning. Exakt vilka uppgifter och bilagor som krävs beror på vad du ansöker om. Ta gärna hjälp från bygglovavdelningen om du känner dig osäker på vad som krävs för just din ansökan.

Alla ritningar skall vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta och utförda på vitt papper. Om du ansöker på blankett ska ritningarna vara nedvikta till A4-format och bifogas i två exemplar till din ansökan.

Se exempelritningar

Här hittar du exempel på olika ritningar

Vad ska bifogas?

Detta är exempel på vad som behövs vid bygglovansökan:

Situationsplan

Förslaget skall redovisas på en nybyggnadskarta i skala 1:400 eller 1:500, där man ser den närmaste omgivningen och var byggnaden skall placeras på tomten. Befintliga byggnader skall också vara inritade. Ange husets eller tillbyggnadens yttre mått samt avstånd till fastighetsgränser. Nybyggnadskarta finns att beställa hos Metria.

Planritningar

Planritningen skall visa byggnadens alla våningsplan med rumsindelning samt visa var fast inredning såsom köksinredning, wc och dusch och är placerad. Ritningen skall vara i skala 1:100 och vara måttsatt.

Fasadritningar

Ritningarna skall visa husets yttre utformning i skala 1:100 från alla väderstreck. Här skall också redovisas hur marken ansluter till byggnaden när bygget är klart. Om det gäller en tillbyggnad skall det framgå tydligt vad som är nytt och vad som är befintligt.

Relationsritning

Vid vissa ombyggnadsprojekt kan det befintliga husets utseende inte redovisas på samma ritning som det nya. Då krävs relationsritningar som visar enbart det befintliga utseendet. Dessa skall redovisas i skala 1:100.

Sektioner

Tvärsnitt genom huset i skala 1:100

Grannars synpunkter

Om du tänker bygga på ett sätt som avviker från gällande detaljplan eller generella regler om din tomt ligger utanför detaljplan, ska dina grannar ges möjlighet att lämna synpunkter på detta. Det är alltid Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som har ansvaret för att berörda grannar underrättas och grannarna inte har någon vetorätt.  Om du ändå själv vill prata med dina grannar är det viktigt att du underrättar dem om på vilket sätt byggnationerna strider mot bestämmelserna. Det är viktigt att grannarna fått ta del av de ritningar du lämnat med din ansökan och att detta är skriftligt dokumenterat.

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga. Exempel på kontrollplan finns under rubriken Dokument till höger på sidan.

Anmälan av Kontrollansvarig

För de allra flesta byggprojekt krävs att en kontrollansvarig utses, hon eller han ser till att arbetet följer samhällets krav vad gäller stabilitet säkerhet etc. Det är även den ansvariges uppgift att kontrollera att byggnationen följer det givna bygglovet. Kontrollansvarig ska vara certifierad.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-04-20
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/Bygglov/Sa-har-ansoker-du-om-bygglov/