Logga för utskrift

Vanliga frågor och svar

Får jag bygga utan bygglov?

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvm. Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15,0 kvm. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Det är viktigt att tänka på att byggnation även om den är bygglovbefriad måste följa kraven i BVL och i 2 och 3 kap PBL samt att friggebodar inte får placeras inom strandskyddet utan särskilt tillstånd.
För mer information om bygglovbefriade åtgärder läs gärna Boverkets brochyr "Behöver jag lov, behöver jag bygganmälan?" eller kontakta bygglovavdelningen.

Vad kostar ett bygglov?

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglov och bygganmälan, förhandsbesked samt övriga anmälningsärenden. Kostnaden varierar beroende på ärendets art och omfattning och om din fastighet omfattas av detaljplan kan desutom en planavgift tillkomma. Kostnaden för planenligt bygglov och bygganmälan för nybyggnation av en normal enfamiljsvilla med garage brukar variera mellan 20.000 och 30.000 kronor. Avgift debiteras oavsett om du beviljas ett bygglov eller får ett avslag.

Bygglovstaxa

Bygg inte utan bygglov

Som byggherre har du ansvar för att ta reda på om bygglov krävs eller inte. Är du osäker på vilka regler som gäller skall du kontakta bygglovavdelningen. Det är betydligt billigare att söka bygglov än att bygga eller ändra utan tillstånd. Den avgift som tas ut vid olovligt byggande är fyra gånger högre än bygglovavgiften och dessutom riskerar du att bli tvungen att riva alltihop.

Bygglov för tillfällig åtgärd

Bygglov för tillfällig åtgärd kan ges om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges. Det tillfälliga lovet kan lämnas för högst 10 år med möjlighet till förlängning med högst 5 år och sedan ytterligare 5 år. När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort eller upphöra. 

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

Se exempel på kontrollplan

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-10-20
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/Bygglov/Vanliga-fragor-och-svar-om-bygglov/