Logga för utskrift

Markupplåtelser

Allmän plats kan upplåtas till annan användning än vad den är avsedd för, som till exempel uteserveringar, byggställningar, containers, skyltexponeringar eller evenemang. Ansök hos polisen om tillstånd. Det kan även finnas behov av att gräva på allmän mark.

Vill du använda kommunägd mark?

Har du behov av att använda allmän plats för uteserveringar, byggupplag, containers, skyltexponeringar eller evenemang skickar du en ansökan till polisen.

  1. Skicka in en ansökan till Polismyndigheten. Gör det i god tid, gärna minst 10 dagar innan hyrestiden börjar. Du hittar en länk till polisens webbsida för att ansöka till höger. Ordningslagen gäller för markupplåtelse och det krävs ett tillstånd av polismyndigheten för att få använda marken. Glöm ej att bifoga de handlingar som krävs, till exempel en trafikanordningsplan (TA-plan).
  2. Betala avgiften till polisen.
  3. Är det kommunägd mark så kontaktar polisen drift- och serviceförvaltningen när avgiften är betald. Vi kontrollerar platsen och granskar trafikanordningsplanen och ger ett svar tillbaka till polisen.
  4. Polisen skickar svar på ansökan.
  5. Karlskrona kommun debiterar nyttjandekostnaden för marken samt eventuella kostnader för bortfall av parkeringsintäkter.

 

Broschyr Fristående skyltar, varuexponering och utsmyckning


Det finns regler och vägledning för hur vi arbetar med fristående skyltar och varuexponering på allmän plats. Observera att polistillstånd krävs även för dessa. Du kan läsa mer i foldern här.


Fristående skyltar, varuexponering och utsmyckning 655 kB

Vill du sätta upp en skylt på fasaden är det flera saker att känna till. Karlskrona kommun har en skyltpolicy som gäller och i flera fall krävs det bygglov för skylten. Här kan du läsa mer om skyltar Mer information om att sätta upp skyltar

Uteserveringar

Vad som gäller för att ha uteservering kan du läsa om här: Uteserveringar

Kostnad för användande av kommunal mark

Karlskrona kommun tar ut en avgift för användande av marken när det gäller evenemang, containers, upplag, byggnadsställningar, provisorisk byggnad, inhägnad och liknande.


Byggnadsställningar, provisorisk byggnad, inhägnad och liknande

690 kronor per upplåtelse (engångsavgift). 
6 kronor per kvadratmeter och vecka, direkt från första veckan.

Uppställning av container och dylikt

365 kronor per upplåtelse och container under första veckan.
120 kronor per upplåtelse och container under efterföljande veckor.

 

Är du intresserad av att disponera allmän platsmark är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Uteservering, fristående skyltar och varuexponering,
byggställningar och containrar:
Meletios Ioannidis, telefon 0455-30 31 59
This is an email address

Grävning på allmän mark

Ska du gräva på allmän mark ska du ansöka om tillstånd. Karlskrona kommun behöver ansökan senast 14 dagar innan genomförande. Glöm inte att bifoga eventuella bilagor som trafikanordningsplan och ritningar. Du hittar ansökningsblanketten här:

Ansökan om grävning på allmän mark

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-20
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Markupplatelser1/