Logga för utskrift

Så kan du hjälpa oss i vårt arbete

Här följer några tips på hur du kan underlätta för våra snöröjare och halkbekämpare att göra vägar och gator framkomliga.

Möte på vinterväg

Visa respekt för våra snöröjningsfordon
i deras arbete med att hålla gator, vägar och gång- och cykelvägar farbara.

Respektera de parkeringsrestriktioner som finns.
Enligt de lokala trafikföreskrifterna har man tillåtelse att parkera högst 24 timmar i sträck på en gata om inget annat föreskrives. Om det är möjligt kan du underlätta för snöröjaren genom att parkera på fastighetsmark eller där det redan är plogat. Var uppmärksam på den parkeringstid och skyltning som gäller.

Skotta fram och flytta din bil efter stora snöfall 
så att vi kommer fram med våra fordon.

Snö på uppfarten är fastighetsägarens ansvar
Att röja undan snön framför infarten är varje fastighetsägares ansvar, även om snövallen har uppstått efter plogbilen.

Dumpa inte snö från din egen uppfart på trottoaren eller gatan.


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-23
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Skotsel-av-vagar/Snorojning-och-halkbekampning/Sa-kan-du-hjalpa-oss-i-vart-arbete/