Logga för utskrift

Förorenad mark

Föroreningar i mark, vatten, sediment och byggnader. Många områden i kommunen är förorenade.

I Karlskrona kommun finns många områden som är förorenade av kemiska ämnen och föreningar som är skadliga för människors hälsa och miljön. Sådana förorenade områden har uppkommit genom utsläpp, deponering av avfall, spill eller olyckshändelser. I Karlskrona kommun har många förorenade områden uppkommit genom utfyllnader, i havet och på de bergiga öar som idag utgör de centrala delarna av staden.  

Föroreningarna kan t ex vara metaller, oljeprodukter, cyanid, dioxin och bekämpningsmedel. Föroreningarna kan sprida sig till grundvattnet och till sjöar, åar och havet, och där påverka miljön på ett negativt sätt. Även människor kan utsättas för skadliga föroreningar t ex genom hudkontakt, inandning och intag via munnen.  

Hur kan man upptäcka föroreningar?

Du kan oftast inte upptäcka föroreningar i mark genom att titta eller lukta på den. Ett förorenat grundvatten smakar i allmänhet inte annorlunda än ett rent grundvatten. För att ta reda på om mark, vatten, sediment eller byggnader är förorenade måste du ta prover och analysera dessa på ett laboratorium.  

Vad säger lagen?

Regler om förorenade områden finns i kapitel 10 i miljöbalken (1998:808) samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Enligt de nationella miljömålen som riksdagen beslut om ska förorenade områden åtgärdas i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön senast år 2050.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Fororenad-mark/