Logga för utskrift

Om du upptäcker en förorening i mark, vatten, sediment eller byggnad

Underrätta tillsynsmyndigheten om det.

Om du upptäcker en förorening i mark, vatten, sediment eller byggnad ska du genast underrätta tillsynsmyndigheten om det. En sådan upptäckt kan t ex ske i samband med grävarbeten, rivningsarbeten eller provtagning. Du ska underrätta tillsynsmyndigheten även om det sedan tidigare är känt att området är förorenat. Tillsynsmyndighet är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller länsstyrelsen. Vet du inte vem som är tillsynsmyndighet kan du skicka underrättelsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden så ser vi till att den hamnar rätt.

En underrättelse om upptäckt förorening bör innehålla minst följande uppgifter:

  • fastighetsbeteckning
  • kontaktuppgifter till den som upptäckte föroreningen
  • datum för när föroreningen upptäcktes
  • uppgifter om den upptäckta föroreningen (utseende, lukt, ursprung o dyl)
  • karta eller situationsplan som visar var föroreningen finns
  • foton om du har tagit några sådana.

Om du upptäckt föroreningen i samband med provtagning bör underrättelsen innehålla analysresultaten.

Du ska skicka underrättelsen till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Karlskrona kommun
371 83 Karlskrona

eller mejla den till

This is an email address

Vad säger lagen?

Regler om förorenade områden finns i kapitel 10 i miljöbalken (1998:808) samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Av 10 kap 11 § miljöbalken framgår att den som upptäcker en förorening genast ska underrätta tillsynsmyndigheten.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Fororenad-mark/Om-du-upptacker-en-fororening-i-mark-vatten-sediment-eller-byggnad/