Logga för utskrift

Hur utreder jag om min mark är förorenad?

Att utreda om mark är förorenad är ett stegvis förfarande

En utredning av mark som misstänks vara förorenad bör innehålla följande steg och moment.

  1. Historisk utredning
  2. Provtagningsplan – samråd gärna med miljöavdelningen
  3. Översiktlig miljöteknisk markundersökning
  4. Utvärdering av provtagningsresultaten inkl framtagande av platsspecifika riktvärden i vissa fall - samråd gärna med miljöavdelningen om riktvärdena
  5. Rapport med sammanställning av provtagningsresultaten, riskbedömning och bedömning av behovet av ytterligare provtagningar och utredningar – du ska skicka rapporten till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
  6. Fördjupad miljöteknisk markundersökning
  7. Utvärdering av provtagningsresultaten
  8. Rapport med sammanställning av provtagningsresultaten, förnyad riskbedömning och åtgärdsutredning (inkl kostnaderna för åtgärderna) – du ska skicka rapporten till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Utredningen ska utföras av en person med specialkunskaper inom området förorenad mark; de flesta behöver anlita någon som är sakkunnig, t ex en konsult.

Om utredningen visar att marken innehåller föroreningar i halter som innebär oacceptabla risker för människors hälsa och/eller miljön måste du vidta åtgärder för att minska riskerna. Innan du kan vidta åtgärder måste du skicka in en anmälan om avhjälpandeåtgärd (sanering) till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Vad säger lagen?

Av 2 kap 2 § miljöbalken framgår att alla som bedriver en verksamhet eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffas sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa eller miljön. I 10 kap 4 § miljöbalken finns regler om bl a undersökning av förorenad mark.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Fororenad-mark/Om-du-upptacker-en-fororening-i-mark-vatten-sediment-eller-byggnad1/