Logga för utskrift

Anmälan avhjälpande åtgärd

Om du ska sanera mark som är förorenad måste du skicka in en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 

Att sanera mark, grundvatten eller en byggnad som är förorenad är en s k avhjälpandeåtgärd som ska anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller länsstyrelsen. Du måste skicka in anmälan i god tid, minst sex veckor innan du planerar att påbörja saneringsarbetet. Att upprätta en anmälan kräver specialkunskaper så du måste anlita någon med kunskap och erfarenhet av förorenad mark för det. En anmälan om sanering av förorenad mark ska bl a innehålla:

 • uppgifter om det förorenade området inkl föroreningssituation, riskbedömning och åtgärdsutredning
 • målet med saneringen
 • beskrivning av hur saneringen ska genomföras
 • uppgifter om vilka störningar för omgivningen som kan uppkomma under saneringen
 • försiktighetsmått som du kommer att vidta under saneringen för att undvika störningar och påverkan på människors hälsa eller miljön
 • beskrivning av hur eventuellt schaktvatten eller länsvatten ska hanteras
 • uppgifter om hur schaktmassor och avfall ska hanteras.

Det finns ingen blankett för anmälan om sanering av förorenad mark.

Miljöavdelningens handläggning av anmälan innefattar normalt följande moment:

 • granskning av anmälan
 • remiss till länsstyrelsen
 • begäran om kompletteringar
 • bedömning och avvägningar
 • beslut – oftast i form av föreläggande om försiktighetsmått och redovisningskrav (kan överklagas till länsstyrelsen).

 

Miljöavdelningen tar ut en tillsynsavgift för sin handläggning av anmälan, 950 kr per timme. Avgiften fastställs i ett beslut som kan överklagas.

Vad säger lagen?

Det är förbjudet att utan anmälan vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller anläggning enligt 10 kap miljöbalken, om åtgärden kan medföra en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa (28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Anmälan ska vara skriftlig och skickas in till tillsynsmyndigheten (22 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Anmälan ska dock skickas in till länsstyrelsen, om åtgärden har samband med en annan fråga som prövas av länsstyrelsen. Av 9 kap 6c § miljöbalken framgår att saneringsarbetet får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämt annat. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter (25 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-17
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Fororenad-mark/Om-du-upptacker-en-fororening-i-mark-vatten-sediment-eller-byggnad111/