Logga för utskrift

Livsmedel

Ett övergripande syfte med den offentliga kontrollen är, enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 882/2004, att förhindra, undanröja eller till godtagbara nivåer minska riskerna för människor, säkerställa god sed inom handeln med livsmedel samt skydda konsumenternas intressen.

Livsmedelskontrollen

Livsmedelsavdelningen består av 3,3 årsarbetskrafter fördelat på 5 handläggare (inkl. dricksvatten) och har hand om kontroll av verksamheter som hanterar livsmedel. I kontrollen ingår inspektioner, registreringar, utredningsarbete gällande misstänkta matförgiftningar samt övriga klagomål. Livsmedelskontrollen omfattas av ca 440 objekt inom detaljhandel samt 11 vattenverk.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-17
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Livsmedel/