Logga för utskrift

Starta eller överta livsmedelsanläggning?

Den 1 december 2009 förändrades livsmedelslagstiftningen avseende anmälnings- och prövningsförfarandet vid nystart och övertaganden av livsmedelsanläggningar. Förändringen innebär i korthet att det i de flesta fall räcker med en anmälan om registrering till kontrollmyndigheten.

De verksamheter som skall genomgå godkännandeprövning är så kallade animalieanläggningar, det är tillverkare som producerar livsmedel av animaliskt ursprung och som säljer vidare till butiker, grossister, och restauranger (se mer information nedan).

På Livsmedelsverkets hemsida finns bland annat en guide för att starta ny livsmedelsverksamhet och annan bra information för livsmedelsföretagen.

Hur går registreringen till?

Detta gäller alla livsmedelsverksamheter som regleras i förordning (EG) 852/2004 det vill säga, matserveringar av olika slag, livsmedelsbutiker, med flera. Registreringen är en administrativ åtgärd där verksamheten förs in i myndighetens register. Företagaren är skyldig att lämna in en anmälan om registrering till myndigheten och detta skall göras 14 dagar innan verksamheten skall öppna. Om detta inte sker kan myndigheten förbjuda verksamheten.

Kontrollbesök får inte göras förrän verksamheten har startat och kontrollmyndigheten får inte heller förhandsgranska utformning av lokaler, ritningar och rutiner för egenkontroll. Företagen får vända sig till konsulter eller branschorganisationer för denna typ av hjälp. Vid efterföljande inspektion kommer myndigheten att besluta om anläggningens riskklass samt årlig avgift.  
  • Registreringen går till så att företaget ska skicka in en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om att de tänker starta en livsmedelsverksamhet.
  • I anmälan ska en beskrivning av verksamhetens art och omfattning redovisas.
  • Verksamheten får sedan starta två veckor efter det att anmälan kommit in, eller tidigare om verksamheten erhållit beslut om registrering  
  • En anmälan om registrering ska vara komplett. Om så inte är fallet ska myndigheten begära in de uppgifter som saknas.

Om uppgifterna inte kommer in till myndigheten avslutas ärendet och beslut fattas om att verksamheten inte kunnat registreras. Underlaget för registrering ska vara så omfattande att myndigheten kan avgöra om bara registrering krävs, eller om det krävs ett godkännande enligt förordningen (EG) 853/2004.

Kontroll av nyregistrerade anläggningar

När en registrering är genomförd gör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen en bedömning av hur snart verksamheten behöver kontrolleras. Detta beror på hur känslig hantering och hur stora risker samt hur stor omfattning verksamheten bedöms innebära. Den första inspektionen sker i normalfallet inom 1 månad efter uppstarten eller längre om verksamheten bedöms som mindre känslig.

Om verksamheten har mycket allvarliga brister kan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tvingas stänga verksamheten tills dess att dessa är åtgärdade. Mindre avvikelser ska åtgärdas inom en viss tid.

Hur går en godkännandeprövning till?

Godkännandeprövning sker endast av anläggningar som tillverkar eller förpackar produkter avsedda för leverans till andra livsmedelsanläggningar, och endast om produkterna är tillverkade av animalisk råvara, så kallade animalieanläggningar och som regleras genom förordningen (EG) 853/2004. En sådan anläggning får ej starta förrän myndigheten har godkänt anläggningen och verksamhetens egenkontrollprogram. Godkännandet sker genom ett kontrollbesök på plats. Besöket bör begäras av företagaren och bör ske först då lokalerna är helt färdigställda med inredning och utrustning. Observera att om verksamheten inte uppfyller gällande lagstiftning kan inte verksamheten starta innan bristerna är åtgärdade.

Varken registrering eller godkännande


Verksamheter som varken behöver godkännas eller registreras:
  • Verksamheter där privatpersoner eller skolklasser tillfälligt hanterar livsmedel med låg risk i liten skala. Det kan gälla försäljning av fika, försäljning av bröd och sylt till allmänheten vid aktiviteter som kyrkbasarer och julmarknader
  • Primärproducenter som levererar små mängder primärprodukter direkt till konsument eller till detaljhandel som levererar direkt till konsument, med undantag för hönsägg som måste klassificeras i ett godkänt äggpackeri innan de levereras till detaljhandeln

Observera att verksamheten dock ändå måste uppfylla kraven i förordningen 178/2002

Krav på egenkontroll

Oavsett om din anläggning är godkänd eller registrerad är det du som verksamhetsutövare som ansvarar för att reglerna för livsmedelssäkerhet och hygien uppfylls.

Detta betyder bland annat att du måste ha ett system för egenkontroll. Det innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet för att försäkra att livsmedlen som saluhålls är säkra, rätt märkta och i övrigt uppfyller gällande regler.

Avgifter för godkännandeprövning och registrering

För godkännande och registrering tas en avgift ut för handläggningen. Avgiften för registrering är för en timmes handläggning, för närvarande 950 kr.

Avseende godkännandeprövning av helt nya anläggningar tas en avgift ut motsvarande en årlig kontrollavgift, vid prövning som avser övertagande av befintliga anläggningar tas en halv årlig avgift ut.  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Livsmedel/ny-livsmedelsanlaggning-eller-overta-en-befintlig-rorelse/