Logga för utskrift

Fördjupningar av översiktsplanen

Översiktsplanen omfattar hela kommunen men fördjupningar av översiktsplanen kan göras för ett mindre geografiskt område. Här presenteras de fördjupningar av översiktsplanen som finns för Karlskrona kommun. De gäller jämte den kommunomfattande översiktsplanen.

Bastasjö  

I Bastasjö kommer du kunna bo nära natur och friluftsliv samtidigt som Karlskrona centrum bara är minuter bort. Miljön här karaktäriseras av en blå och grön stadsdel med en känsla av grannskap, tillhörighet och ett naturnära boende. Vår vision är att bygga en helt ny stadsdel där friluftsliv kan samverka med framtida bebyggelse.

Karlskrona kommun har tagit fram ett program för området Bastasjö. Programmet beskriver vilken vision kommunen har med området och hur man vill utveckla det i framtiden. Detta program finns nu ute på samråd i åtta veckor, mellan 12 februari - 8 april. Under samrådet har medborgare och aktörer som till exempel länsstyrelsen och föreningar i området möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget.

Föreningar kring Bastasjö har stor möjlighet att påverka utformningen av området. Bastasjö ska fortsatt vara en plats som präglas av natur och friluftsliv och då är föreningarnas synpunkter och idéer väldigt viktiga.  

Programmet för Bastasjö visar hur Karlskrona på sikt kan växa ihop med Rödeby och hur en helt ny stadsdel växer fram. En stadsdel som erbjuder bostäder och verksamheter i samklang med natur och friluftsliv. Tidsplanen för när hela området ska vara utbyggd är satt till 2050.

Nu pågår processen med att ta fram en översiktsplan för Bastasjö. En översiktsplan ger endast en övergripande bild av området. Efter att denna process är färdig börjar ett arbete med att ta fram detaljplaner.


 

Mer information om programmet för fördjupning av översiktsplan för Bastasjö

Skärgården

Fördjupning av översiktsplanen för skärgården antogs av kommunfullmäktige i juni 2014. En av utmaningarna är att öka andelen permanent boende i skärgården, i syfte att få en levande skärgård året runt. Genom att skapa skärgårdssamhällen på öarna runt staden Karlskrona, tillsammans med de korta avstånden för sjöburen kollektivtrafik, finns attraktiva livsmiljöer att erbjuda.

Karlskrona kommuns strategi för en levande skärgård är bland annat en utveckling av attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik. Utveckling ska ske långsiktigt hållbart i samklang med naturen och med en bevarad kulturell identitet.


 

Fördjupning av översiktsplan för skärgården, 2014

Trummenäsområdet

En fördjupning av översiktsplanen för Trummenäsområdet antogs av kommunfullmäktige 2006 och syftet var att belysa förutsättningarna för att utveckla området, framför allt mot bakgrund av vatten- och avloppsförsörjningen.

Det rådet ett stort tryck på att utveckla Trummenäs och Torsnäs, både vad gäller omvandling av befintlig fritidshusbebyggelse till permanentboende som nyexploatering. Med en sådan utveckling följer krav på vissa servicefunktioner som infrastruktur, förskola, skola etc. Inom området finns även höga värden för växt- och djurlivet, friluftslivet och kulturmiljön som ska vägas samman i planeringen. En fördjupning av översiktsplanen gör det möjligt att ta ett helhetsgrepp för Trummenäs och Torsnäs och förenklar den efterföljande detaljplaneringen av området.

Fördjupning av översiktsplanen för Trummenäsområdet, 2006

Verkö

Verkö utgör en viktig resurs för regionens utveckling genom sitt hamndjup, stora hamnytor och goda tillgänglighet med såväl väg som järnväg. Fördjupningen av översiktsplanen för Verkö antogs av kommunfullmäktige 1997. När det gäller verksamheter ska mark reserveras för tågfärjeläge med tillhörande spåranläggning i den östra delen av Verkö hamn. Tillgängliga industriytor reserveras för företag som redan är etablerade på Verkö samt hamnberoende industri.

De områden i norra delen av Verkö som planerades för bostäder, Norra Backe och Östra Backe, är idag utbyggda. De östra delarna av Verkö har stora nautvärden och stort värde som närströvområde. Området reserveras som naturområde coh endast begränsade åtgärder för friluftslivets behov bör tillåtas i skogspartierna. 

Fördjupning av översiktsplanen för Verkö, 1997 

  • Kontakt

    Servicetelefon 0455-32 20 01

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-22
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Planer/Oversiktsplan/Fordjupningar-av-oversiktsplanen/