Logga för utskrift

Överklaga ett kommunalt beslut

Du kan överklaga ett beslut som fattats av fullmäktige, nämnd, kommunstyrelse eller med stöd av delegation, samt revisorernas beslut genom en så kallad laglighetsprövning.

Överklagande i form av laglighetsprövning ska skickas till Förvaltningsrätten i Växjö. Det ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Läs mer på webbplatsen för Förvaltningsrätten i Växjö

Att överklaga speciallagstiftning

Beslut som kan överklagas enligt speciallagstiftning, så som socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, skollagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska istället överklagas som så kallat förvaltningsbesvär och inte som laglighetsprövning. Om beslutet kan överklagas som förvaltningsbesvär har du i samband med att du mottog beslutet fått en beskrivning av hur du går till väga för att överklaga det beslutet.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-22
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Anslagstavla/Overklaga-ett-kommunalt-beslut/