Logga för utskrift

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är anställda för att fullgöra miljö- och samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning och rådgivning. Förvaltningen har ansvar för miljö- och stadsbyggnadsfrågor i Karlskrona kommun.
 

Förvaltningschef

                                                                 
Hans Juhlin
Telefon 0455-30 32 67 
 

 

 


                                   

Bygglovavdelning

Bygglovavdelningen arbetar i huvudsak med
bygglov, förhandsbesked. Vidare arbetar
avdelningen även med rivningslov, marklov,
tillstånd, rådgivning och OVK-ärenden
(Obligatorisk ventilationskontroll).

Kontaktuppgifter bygglovsavdelning

Anders Söderberg
Bygglovchef
Telefon 0455-30 50 67

 

Miljöavdelning

Miljöavdelningens uppgift är att på miljö- och byggnadsnämndens uppdrag se till att kommunens invånare får en god och hälsosam livsmiljö. Detta sker dels genom förebyggande/informativt arbete samt myndighetsutövning enligt de lagar som reglerar miljö- och hälsoskyddsarbetet.

Kontaktuppgifter miljöavdelningen

  

Planavdelning

Planavdelningens uppgift är att bland annat arbeta med översiktsplanering, detaljplaner, bygglov, förhandsbesked och tillsyn som styr markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning. 

Kontaktuppgifter planavdelningen

Kristina Stark
Planchef
Telefon 0455-30 33 46

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-11
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation/Forvaltning/Samhallsbyggnadsforvaltningen/