Logga för utskrift

Revisionen

Kommunrevisorerna granskar all verksamhet inom kommunkoncernen varje år och ska bedöma om nämnder, styrelser och bolag har tillräcklig styrning och kontroll över verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet.

Revisionsplan

Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan. Den tas fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomförts samt utifrån de förtroendevaldas erfarenheter av tidigare granskningar vilket bl. a innebär att områden som tidigare inte varit föremål för granskning prioriteras.

Revisionens verksamhet regleras av revisionsreglementet.

Kommunrevisionen gör studiebesök under året till olika verksamheter inom kommunen och bjuder in nyckelpersoner från verksamheter till revisionssammanträden.

Genomförda granskningar

Så hör görs granskningarna

I revisorernas uppgift ingår att granska kommunens samlade verksamhet. För det praktiska arbetet delas ansvaret mellan revisorerna för att följa de olika nämndernas arbete. Lekmannarevisorer utses bland kommunrevisorerna för att granska de kommunala bolagen.

Granskningen utgår från de mål som kommunfullmäktige bestämt för de olika verksamheterna. Viktiga utgångspunkter är kommunallagen, olika speciallagar och förordningar samt kommunens egna regler och reglementen. Synpunkter från kommuninnevånarna om hur kommunen bedriver sin verksamhet används också i arbetet.

För ett effektivt revisionsarbete är en noggrann planering viktig. För att kunna prioritera de mest angelägna granskningarna är impulser från lagstiftning, den egna kommunen, andra kommuner, medborgare och omvärlden i övrigt viktiga impulser.

Övergripande granskningar görs årligen

Vi genomför årligen övergripande granskning av alla nämnder, styrelser och bolag samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter. Därutöver granskar vi tillförlitligheten i kommunens ekonomiska redovisning, som avslutas med granskning av kommunens årsredovisning. Som biträden i vårt arbete anlitar vi sakkunniga experter från revisionsföretaget Ernst & Young.

Granskningsrapport och återkoppling

Vid samtliga granskningar upprättar revisionsbiträdet en granskningsrapport som lämnas till kommunrevisionen. Med utgångspunkt från denna rapport upprättas en revisionsskrivelse (missiv) från granskningen som skickas till berörd nämnd/styrelse. Eftersom arbetssättet i kommunrevisionen är framåtsyftande och utvecklingsinriktat är dialogen med de som granskar särskilt viktig.

Genom kommunikation och revisionsskrivelser återkopplas resultatet av granskningen till de granskade och till fullmäktige.

Den slutliga bedömningen görs i en årlig revisionsberättelse där kommunfullmäktige föreslås att bevilja eller i undantagsfall att inte bevilja nämnder, styrelser och enskilda ledamöters ansvarsfrihet. Fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet, grundat på revisionsberättelsen.

För mer information:

Tuovi Henriksson, sekreterare kommunrevisionen 
Tel: 0455-30 40 67

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-03
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Revisionen/