Logga för utskrift

Revisionsstrategi 2016-2019

I enlighet med god revisionssed har kommunrevisionen en strategi för det långsiktiga revisionsarbetet. Strategin är vägledande i revisionsarbetet. Årligen kompletteras revisionsstrategin med en revisionsplan för årets revisionsinsatser.

Syftet med revisionsstrategin är att klargöra hur revisionen arbetar för att uppnå sina mål och därmed fullgöra sitt uppdrag.

Revisionens mål är att:

  • Uppfylla kommunallagens krav på den kommunala revisionen och lekmannarevisionen i de kommunala bolagen.
  • Leva upp till god revisionssed i kommunal verksamhet
  • Använda de tilldelade resurserna så effektivt som möjligt
  • Genomföra revisionsinsatser med en hög kvalitet som har förmåga att bidra till förbättringar och en ökad effektivitet i kommunens verksamhet


För att uppnå dessa mål har revisionen tre strategier:

  • Strategi för ansvarsprövning
  • Strategi för att bidra till förbättringar och utveckling av Karlskrona kommun dess bolag och stiftelser.
  • Strategi för att vara en trovärdig och betydelsefull aktör i Karlskrona kommun

Till höger i menyn finns dokumentet i sin helhet.

 

För mer information:
Birgitta Ståhl, ordförande kommunrevisionen
Tel: 0455-30 48 85

Tuovi Henriksson, sekreterare kommunrevisionen 
Tel: 0455-30 40 67

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Revisionen/Revisionsstrategi/