Logga för utskrift

Folkhälsa

Medan hälsa gäller individer är folkhälsa ett uttryck för hur hälsan är hos hela befolkningen, eller hos grupper som till exempel barn och unga, äldre, socioekonomiskt utsatta grupper. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper. Alla har rätt till en god hälsa och ett bra liv!

 

Tonårsparlören 2017

Det är inte alltid lätt att vara tonåring. Och inte att vara tonårsförälder heller. Tonårsparlören ges ut av IQ och är en handbok om ungdomar och alkohol och den är till för dig som förälder. Boken är full av tips, argument och fakta som kan göra tonårstiden lite lättare både för dig och för din tonåring.

Här kan du ladda ner tio tips   

Tonårsparlörens Quiz

Tonårsparlörens facit till quiz

Tonårsparlören finns på svenska och engelska samt som ljudbok på svenska. Kan laddas hem på IQ:s hemsida: http://www.tonarsparloren.se/sv/

Mer information om IQ: www.iq.se

 

Resultat från drogvaneundersökning 2016

Nu är resultatet från drogvaneundersökningen som genomfördes hösten 2016, analyserat och sammanställt i en rapport. Undersökningen görs bland samtliga elever i årskurs 9 (grundskolorna) och år 2 på gymnasieskolorna i Karlskrona. Rapporten finns att ladda ner. Du hittar rapporten till höger på den här sidan under rubriken Dokument.

Information om rökning och hur man gör för att sluta

På Sluta-röka-linjens hemsida kan du ladda
ner informationsblad om rökning och om
hur man går tillväga för att lyckas sluta röka. Informationsbladet finns på svenska och är också översatt på arabiska, engelska, persiska, ryska, somaliska, spanska samt turkiska, http://slutarokalinjen.se/andra-sprak-2/  

TBU - Tobaksfria barn och unga i Blekinge 

Tobaksfria barn och unga i Blekinge (TBU) är ett samverkansprojekt mellan länets alla fem kommuner, Landstinget i Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge. Projektet syftar till att bygga upp arbetssätt och strukturer för ett långsiktigt och enhetligt tobaksförebyggande arbete riktat till barn och unga i Blekinge. Målet är att på sikt minska tobaksbruket bland barn och unga. Projektet pågår till och med 2017. 

Nu finns broschyren "Vad unga vill säga till vuxna om tobak" på sju olika språk. Du kan ladda ner broschyren under dokument till höger på den här sidan. Underlaget till broschyren togs fram av feriearbetare sommaren 2016.

Varför ett länsgemensamt tobaksprojekt?

Tobaksbruket är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. I Blekinge finns ca. 23 000 ungdomar i åldern 13-25 år och det finns därför lika många goda skäl till tobaksprojektet. Det är i denna åldern som tobaksbruk vanligtvis etableras. Om vi i Blekinge tillsammans kan bygga upp ett effektivt tobaksförebyggande arbete kan vi också stödja och bidra till barns och ungas tobaksfrihet.

För att nå framgång bygger projektet på fyra hörnstenar:

  • Begränsande insatser
  • Förebyggande insatser
  • Normförändrande insatser
  • Tobaksavvänjande insatser

Projektet tar ett helhetsgrepp i det tobaksförebyggande arbetet genom att involvera många olika aktörer och arenor. TBU samverkar bland annat med föreningsliv, idéburna organisationer och näringsliv.

För mer information om projektet kontakta projektledare Carin Håkansson, Länsstyrelsen, e-post: This is an email address  

Det finns också mer information på Länsstyrelsens hemsida 

Följ gärna projektet på Facebook https://www.facebook.com/blekingefortobaksfriabarnochunga/

 

Barns tankar om alkohol

En tänkvärd video om barns tankar om alkohol. Kan användas för att reflektera och/eller som ett diskussionsunderlag. http://videoserver.folkhalsomyndigheten.se/2015-12-18-vadskadudrickanardublirstor/

Karlskrona kommuns folkhälsoarbete Hur skapar vi det goda livet i Karlskrona?

Folkhälsoarbetet genomsyrar all kommunal verksamhet i mer eller mindre grad. Det finns vissa grundläggande förutsättningar som påverkar om befolkningen ska ha en god hälsa, de brukar benämnas som folkhälsans bestämningsfaktorer. Det är bland annat bra bostadsmiljöer, tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter, utbildningsmöjligheter, infrastruktur som cykelvägar, trafik, en god omsorg men också levnadsvanor som motion, matvanor, sömnvanor, tobak, alkohol med mera.

Karlskrona kommuns övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona kan laddas hem och du hittar det till höger på sidan under Dokument.

Kommunfullmäktige i Karlskrona har utsett representanter till folkhälsorådet, läs mer under sidan Folkhälsoarbetet.

Koll på soc

Socialstyrelsen har tillsammans med Barnombudsmannen tagit fram en ny webbplats med information för barn och unga om vad soc gör och hur de kan hjälpa och stötta. Webbplatsen drivs av Barnombudsmannen.

www.kollpasoc.se

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Folkhalsa/