Logga för utskrift

Folkhälsoarbetet

Karlskrona kommun har ett Folkhälsoråd som bland annat är rådgivande till kommunstyrelsen. Kommunen är också delaktig i det regionala folkhälsoarbetet.

Folkhälsorådet i Karlskrona

Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Folkhälsorådet är också remissinstans vid kommunala beslut som rör folkhälsofrågor. De ska samverka och utveckla folkhälsoarbetet tillsammans med organisationer, föreningsliv, näringsliv med flera. De ska också vara delaktiga i arbetet med att ta fram en handlingsplan för folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun.  

Representanter till Folkhälsorådet utses av kommunfullmäktige. Den här mandatperioden är det följande som är valda till ledamöter:
Börje Dovstad, ordförande för Folkhälsorådet, Sophia Ahlin, Linda Ekström
Ingela Abramsson, Sigrid Johansson, Björn Nuhardi samt Lars Karlsson och Sara Högelius som båda är landstingspolitiker och adjungerade in i Folkhälsorådet i Karlskrona.

Protokoll från Folkhälsorådets möten hittar du här

Samarbete i länet

Folkhälsoarbetet i länet

Det finns ett samarbete finns mellan de fem kommunernas folkhälsosamordnare eller motsvarande tjänsteperson i Blekinge, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen och Region Blekinge som jobbar med att utveckla och samordna folkhälsoarbetete i länet.

Länssamordnare ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

På uppdrag av regeringen skall Blekinges kommuner förnya sitt drogförebyggande arbete. Länssamordnarens uppdrag är att stimulera utvecklingen av målinriktade förebyggande insatser på kommunal nivå. En viktig del av arbetet är också att koordinera andra lokala aktörers insatser på området för att få till stånd en ökad samverkan mellan kommuner, andra myndigheter och föreningar. Det övergripande målet är en hållbar utveckling av arbetet som ger en långsiktig minskning av olika droger och att främja folkhälsan.

I ANDT-nätverket i länet ingår länssamordnaren från Länsstyrelsen, folkhälsosamordnare eller motsvarande tjänsteperson i de fem kommunerna i Blekinge samt folkhälsostrateger på Landstinget.

Under 2016 arbetar en beredningsgrupp fram ett förslag på en länsgemensam ANDT-strategi. Beredningsgruppen består av ANDT-nätverket samt representanter från polisen.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-07-11
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Folkhalsa/Folkhalsorad/