Logga för utskrift

Medborgarundersökningen 2016

Karlskrona kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns, SCB:s medborgarundersökning under hösten 2016.

Undersökningen görs i Karlskrona kommun vartannat år och tidigare har kommunen deltagit hösten 2006, hösten 2008, våren 2010, hösten 2012 respektive våren 2014. I undersökningen kan kommunen jämföras med andra deltagande kommuner och man kan också jämföra med tidigare undersökningar.

Kommunen vill genom att delta i undersökningen få ett underlag för att kunna göra prioriteringar av frågor eller verksamheter i syfte att få nöjdare medborgare. Undersökningen visar inom tre områden vad medborgarna tycker om kommunen.

De områden som undersöks är: 

  • hur kommunen är som en ort att leva och bo på (Nöjd-Region-Index, NRI)
  • hur kommunen klarar sina uppgifter (Nöjd-Medborgare-Index, NMI)
  • hur medborgarna ser på sin egen möjlighet till inflytande (Nöjd-Inflytande-Index; NII)

Undersökningen

Datainsamlingen gjordes via en postenkät som skickades till ett urval av medborgare i åldern 18-84 år i kommunen, totalt ca 1 200 personer. Datainsamlingen pågick under tiden 5 september och 8 november 2016.

Frågorna i undersökningen belyser medborgarnas bild av kommunen och dess verksamhet snarare än den faktiska erfarenheten. Till exempel behöver den som svarat inte ha egna erfarenheter av skolverksamheten för att ge sin bild av den. Det betyder att för att höja index behöver det inte nödvändigtvis vara verksamheten som behöver förbättras utan medborgarnas bild av verksamheten, genom exempelvis mer information. Sedan ett par år finns det även möjlighet att svara på enkäten via webben.

Resultat hösten 2016

Resultatet presenteras med tabeller, matriser samt jämförelsetal i en rapport. Hela undersökningen, resultat från tidigare undersökningar och från andra kommuner presenteras på SCB:s portal: www.scb.se/medborgarundersokningen

Svarsandel
Hösten 2016 hade undersökningen en svarsandel på 39 %. Förra gången undersökningen  genomfördes var svarsandelen 49 %.

NRI – medborgarna om Karlskrona kommun som en plats att bo och leva på

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index blev 64. NRI för samtliga 136 kommuner som var med i undersökningen hösten 2016 blev 60. NRI för Karlskrona är högre jämfört med genomsnittsresultatet. De faktorer som ingår i indexet NRI är Kommersiellt utbud, Kommunikationer, Fritidsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Trygghet, Bostäder samt Arbetsmöjligheter. Därutöver ingår indexet Rekommendation som blev att 53 % av medborgarna i kommunen starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, medan 15 % vill avråda från det.

NMI – medborgarna om Karlskrona kommuns verksamheter

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index blev 56. NMI för samtliga 136 kommuner som var med i undersökningen hösten eller våren 2016 blev 54. De verksamheter som ingår i indexet NMI är Räddningstjänsten, Vatten och avlopp, Renhållning och sophämtning, Förskolan, Kultur, Gymnasieskolan, Idrotts- och motionsanläggningar, Grundskolan, Gator och vägar, Miljöarbete, Gång- och cykelvägar, Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer samt indexet Bemötande och tillgänglighet.

NII – medborgarna om inflytandet i Karlskrona kommun

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index blev 41. NII för samtliga 136 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2016 blev 40. De faktorer som ingår i indexet NII är Information, Kontakt, Förtroende samt Påverkan.

Hur Karlskrona kommun arbetar med resultatet

Resultatet används som en del i kommunens planeringsförutsättningar, såväl övergripande som förvaltningsvis. När det gäller kommunens olika verksamheter ska medborgarundersökningen ses som komplement till de brukarundersökningar som görs inom respektive område.

Medborgarundersökning, Karlskrona kommun, 2016 pdf 2 MB

Medborgarundersökning, rapportbilaga, Karlskrona kommun, 2016

Öppna svar från internet 2016, pdf 337 Kb

Öppna svar från enkäter 2016, pdf 2 MB


Mer information

Se tidigare medborgarundersökningar på SCB:s webbplats

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Kvalitet-och-resultat/Brukarundersokningar/Medborgarundersokningen/