Logga för utskrift

Social mångfald

Karlskrona kommuns övergripande plan för social mångfald ska ge riktlinjer och vara till hjälp och stöd i verksamhetsutveckling på förvaltningarna och i kommunens bolag. Mångfaldsarbetet ska ingå i budget-, planerings-, och utvecklingsarbetet. Alla nämnder och styrelser ska bidra till att målen nås i arbetet med mångfald. Vi som jobbar i kommunen ska genom vårt mångfaldsarbete spegla dem vi jobbar för det vill säga våra invånare/brukare.

  

Nyheter i diskrimineringslagen

Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel träder i kraft den 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på arbetsgivares och utbildningsanordnares aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler. En annan nyhet är att lönekartläggningar ska genomföras årligen.

Till sidan om nyheter i diskrimineringslagen: http://www.do.se/framja-och-atgarda/nyheter-diskrimineringslagen/   

FN:s Barnkonvention

2013 påbörjades en utredning för att eventuellt göra barnkonventionen till svensk lag. Utredningen undersökte till en början om konventionen om barns rättigheter skulle kunna bli svensk lag, för att utvecklas till hur konventionen kan omvandlas till svensk lag. Våren 2016 lämnade den särskilde utredaren Anita Wickström in betänkandet, vilket under hösten 2016 gått på remissrunda till berörda myndigheter och organisationer.

Under våren 2017 sammanställs remissvaren av socialdepartementet och regeringen förväntas lägga en proposition innan året är slut. Eventuell lagstiftning träder i kraft i början av 2018.

Utredningen föreslår bland annat

  • Hur konventionen kan skrivas in i befintliga lagar
  • Att myndigheter för barn ska anpassas till barn
  • Ny straffbestämmelse för misshandel av barn
  • Ett kunskapslyft för ökad kompetens om barns rättigheter

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/213636 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/barnets-rattigheter/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-04
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/social-mangfald/