Logga för utskrift

Social mångfald

Karlskrona kommuns övergripande plan för social mångfald ska ge riktlinjer och vara till hjälp och stöd i verksamhetsutveckling på förvaltningarna och i kommunens bolag. Mångfaldsarbetet ska ingå i budget-, planerings-, och utvecklingsarbetet. Alla nämnder och styrelser ska bidra till att målen nås i arbetet med mångfald. Vi som jobbar i kommunen ska genom vårt mångfaldsarbete spegla dem vi jobbar för det vill säga våra invånare/brukare.

  

Nyheter i diskrimineringslagen

Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel träder i kraft den 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på arbetsgivares och utbildningsanordnares aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler. En annan nyhet är att lönekartläggningar ska genomföras årligen.

Till sidan om nyheter i diskrimineringslagen: http://www.do.se/framja-och-atgarda/nyheter-diskrimineringslagen/   

FN:s Barnkonvention

Regeringen har påbörjar arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag.

Sedan år 2013 pågår en kartläggning inom särskilt angelägna områden av hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt. Utredaren har fått ett utökat uppdrag som innebär att hen även ska

  • lämna förslag till en lag om inkorporering av barnkonventionen,
  • belysa vilka principer som kan bli aktuella vid en eventuell konflikt mellan barnkonventionens bestämmelser och svensk lagstiftning, samt hur barnkonventionens bestämmelser kan få genomslag vid en sådan konflikt,
  • belysa vilken vägledning som kan behövas för uttolkning av konventionen, och
  • lyfta fram vilka åtgärder i övrigt som kan behöva vidtas vid en inkorporering av barnkonventionen.

Mer information om utredningen finns på regeringens hemsida

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/213636

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/barnets-rattigheter/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/

FN:s barnkonvention fyllde 25 år den 20 november i år, 2014. Men det är fortfarande många som inte vet vad FN:s barnkonvention innebär. Det vill Västra Götalandsregionens unga barnrättsutvecklare ändra på med sin film om barns rättigheter.

Rätt att veta - en film om FN:s barnkonvention

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-31
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/social-mangfald/