Logga för utskrift

HBTQ

Karlskrona kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Utgångspunkten för arbetet är den övergripande planen för social mångfald.

Karlskrona Pride 

I år kommer Karlskrona Pride att arrangeras 1-4 juni.

Karlskrona kommun stödjer den ideella föreningen Karlskrona Pride. Föreningens syfte är att anordna en årlig Pridefestival i Karlskrona samt verka för att sprida information om hbtq-frågor.

Kontaktuppgifter till Karlskrona Pride-föreningen finns på www.karlskronapride.org    

HBTQ-utbildning

Under hösten 2016 utbildades kommunens chefer och politiker i hbtq-frågor. Utbildningen bestod dels av föreläsning, dels en webbaserad hbtq-utbildning där även mänskliga rättigheter och normkritik ingick som delmoment. Det var RFSL som höll i utbildningen. Det finns planer för att all personal och alla förtroendevalda i Karlskrona kommun, ska genomgå en hbtq-utbildning med start 2017 och pågå under tre år.

HBTQ-certifierade verksamheter i kommunen

Nu är elevhälsan på gymnasieskolorna och äldreförvaltningens mångfalds- och värdegrundsinstruktörer i Karlskrona kommun hbtq-certifierade. Genom utbildningen har deltagarna fått verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Utbildningen har lett till att deltagarna känner sig tryggare i mötet med hbtq-personer och kan ge elever och seniorer bättre stöd och hjälp i dessa frågor.

Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Regeringen har tagit fram en samlad strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsyttryck. Syfter med strategin är att främja hbt-personers lika rättigheter och möjligheter i Sverige. Strategin lägger grunden för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete.

De fokusområden som strategin omfattar är:

  • Våld, diskriminering och andra kränkningar
  • Unga hbt-personer
  • Hälsa, vård och sociala tjänster
  • Privat- och familjeliv
  • Kulturområdet
  • Civila samhället

I strategin aviseras också uppdrag till myndigheter samt förstärkta insatser i syfte att höja medvetenheten och kunskapen avseende frågor som berör hbt-personers levnadssituation.

Strategin kan laddas ner från regeringens hemsida

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-31
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/social-mangfald/HBTQ/