Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Frågor och svar

Frågor och svar

Här kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna kring Kilströms kaj.

Om byggnaderna

Parkering

Service

Natur och miljö

Kultur

 

Svar:

Om byggnaderna

Varför planeras det nya byggnader på Kilströmskaj?

Karlskrona är en kommun i tillväxt där ett ökat bostadsbyggande är viktigt för att möta de behov av bostäder som finns, och kommunen behöver därmed planlagda markreserver i attraktiva lägen. Enligt Karlskrona kommuns bostadsförsörjningsprogram från 2016 ska kommunen arbeta strategiskt för att ha utrymme för en befolkningstillväxt på 1,5 procent per år vilket betyder att det behöver byggas ca 450-500 bostäder om året.

Kilströmskaj är ett exempel på ett centralt område som kan förtätas och som är attraktivt för bostadsbebyggelse med havsläge i väster. Tomten på Kilströmskaj har under många år använts som parkering men har tidigare varit bebyggd.

Karlskrona kommun arbetar kontinuerligt med planering för förtätning av befintlig stadsmiljö. Detta i enlighet med den kommunfullmäktige antagna översiktsplanen från 2010. Förtätning är ett av flera ledord i översiktsplanen för hur Karlskrona kommun ska fortsätta att utvecklas för att uppnå ett hållbara samhälle.

Hur har projektet utvecklats sedan samrådet?

Efter samrådet har planhandlingarna kompletterats med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för kulturmiljön samt en parkeringsutredning för att tydligare kunna bedöma effekterna av planförslaget. Båda utredningarna finns som bilagor till planhandlingarna.

Efter samrådet har planförslaget vidareutvecklats efter kompletterande utredningar som gjorts och synpunkter som kommit in. Det högsta huset har flyttats närmare vattnet. På så sätt minskar dess inverkan på Björkholmen samtidigt som dess relation till havet förstärks. Tomtens exploatering förblir ungefär densamma, men påverkan på det nära grannskapet blir mindre. Totalhöjden på det högsta huset har sänkts meter till 28,5 meter.

Vilka typer av bostäder planeras?

Kilströmskaj föreslås bebyggas med ca 50 stycken bostadsrätter.

När börjar husen byggas?

Beräknad byggstart är 2017.

När är det inflyttning?

Beräknad inflyttning är 2018.

Vilka kommer att bygga husen?

Bostäderna planeras att byggas av Svensk Bostadsutveckling AB. En intresseanmälan kan göras på Svensk Bostadsutvecklings hemsida www.sbuab.se

Hur kommer de nya byggnaderna att skugga de byggnader som redan finns i närheten?

Skuggstudier finns i planbeskrivningen och visar hur de byggnader som föreslagits kommer att påverka byggnaderna som ligger på Björkholmen och Ekholmen.

Parkering

Vad händer med dagens parkeringsplatser på Kilströmskaj?

Ny bebyggelse till Kilströmskaj innebär att dagens markparkering förvinner.
För att utreda parkeringssituationen omkring Kilströmskaj har planhandlingarna kompletterats med en parkeringsutredning. Utredningen klargör konsekvenserna av ett minskat antal parkeringsplatser på grund av byggnation på Kilströmskaj och dess påverkan för Björkholmen, Ekholmen och Chapmansplan. Parkeringsutredningen ger även förslag på nya parkeringsplatser på Björkholmen.

Parkeringsutredningen kommer fram till att idag är det normalt inga problem att hitta en ledig parkeringsplats på Björkholmen förutom i samband med handbollsmatcher i Idrottshallen. På Ekholmen finns alltid lediga platser.

Planerade förändringar på Kilströmskaj och vid Idrottshallen kommer att medföra parkeringsbrist för boende på Björkholmen under kvällar och helger. För att kompensera dagens markparkering vid byggnation på Kilströmskaj så föreslås ett nytillskapande av cirka 45 parkeringsplatser på Björkholmen. Omkring 30 nya parkeringsplatser på allmän plats och cirka 15 på kvartersmark.
Parkering för publiken vid matchdagar kan inte lösas på Björkholmen, vilket heller inte är önskvärt. Hantering av parkering vid matcher kommer att hanteras inom ramen för ombyggnad av idrottshallen, se mer information i parkeringsutredningen under fliken "Ladda ner".

Parkering till planerad bebyggelse föreslås lösas inom kvartersmark med ett gemensamt parkeringsgarage. Detta parkeringsgarage har ett överskott på cirka 15 platser vilka kan hyras ut till boende utanför planområdet.

Kommunen föreslår snedparkeringar utmed Kilströmskaj vilket ger ca 10 fler parkeringar än den nuvarande kantstensparkeringen. Det föreslås fortsatt dubbelriktad trafik.

Hur ska parkeringen till de nya byggnaderna lösas?

Parkering till de nya byggnader som föreslås löses genom ett parkeringsgarage under bebyggelsen inom kvarterets mark.

Service

Vad blir det för typ av service och handel i området?

Detaljplanen ger utrymme för lokaler för service inom kvarteret. Utmed Saltö sund föreslås ett café eller en restaurang och i öster mot torget föreslås så kallade bokaler (en blandning mellan bostäder och affärslokaler).

Natur och miljö

Varför ska parkområdet tas bort?

I dagsläget används marken inom planområdet i huvudsak som parkering. Det är egentligen enbart remsan mellan asfaltsytan och kajkanten som är gräsbeklädd och i denna står också ett fåtal träd. Det är givetvis viktigt att det fortsatt finns grönytor för rekreation i staden, men att spara impediment av grönska i mellanrum som bildas mellan parkering och kaj är inget hållbart sätt att planera för stadens gröna struktur.

Föreslagen utveckling av Kilströmskaj får flera positiva konsekvenser för dem som i rekreativt syfte använder platsen idag. Det kommer fortsatt att finnas kopplingar för gående och cyklister. Den föreslagna strukturen tillgängliggör också vattnet på ett bättre sätt med kajpromenad, båtbryggor och sittmöjligheter i västerläge med havsutsikt. Detaljplanen skapar också möjlighet för servering i området vilket om något kommer att bidra till att platsen kommer att användas än mer än vad den gör idag. 

Hur ska torget utformas?

Träd kommer att planteras på torget. Och för att markera ut torget kommer det även ges en annan markbeläggning, så som sten eller plattor, än omkringliggande gata.

Hur ska kajpromenaden utformas?

Kajpromenad kommer att utformas som ett brett trädäck för allmän gångtrafik. Utmed kajpromenaden kommer det bland annat finnas sittmöjligheter och belysning. Breda trappor som erbjuder sittmöjligheter kommer även att leda ner från den upphöjda gården till kajstråket. Kajpromenaden ansluter i norr till en trappa som möjliggör passage runt kvarteret.

Kultur

Hur kommer den nya bebyggelsen på Kilströmskaj att påverka världsarvet örlogsstaden Karlskrona?

Utifrån de synpunkter som kom in under samrådet har planhandlingarna kompletterats med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) om kulturmiljön. Miljö- och konsekvensbeskrivningen beskriver mer ingående hur ny bebyggelse påverkar riksintresset och världsarvet, ger förslag till alternativ utformning och vad som ska göras för att minska miljöpåverkan.

Förändringar inom planområdet bedöms påverka riksintresset och världsarvet marginellt. Det är främst bebyggelsen i planområdets direkta närhet som bedöms påverkas av nybyggnationen, det vill säga bebyggelsen på Björkholmen. Den kulturhistoriska analysen av området visar på följande värdebärare för Björkholmen:

  • Visar tydligt arbetarstadsdelens utvecklingsfaser. 
  • Användning och funktion, stadsdelen planerades som bostadsområde.
  • Variation i den bebyggelse som finns där.
  • Upplevelserika gatumiljöer.
  • Sikt mot havet och varvsmuren.
  • De gavelställda stugorna och övrig småskalig bebyggelse.
  • Utfyllnad av Lillholmen - exempel på hur Karlskrona har tillåtits växa. Serviceinrättningar ligger i linje med stadsdelens historiska användning. Det har förekommit såväl ölhallar som specerihandlare på Björkholmen.

De förändringar som föreslås i planen bedöms inte påverka Björkholmens värdebärare negativt och försvårar inte heller den historiska läsbarheten av området. Förändringen bedöms ligga i linje med områdets historiska användning. Föreslagen bebyggelse är ett tillägg som representerar vår tids sätt att se på arkitektur och bostadsbyggande. För utförligare resonemang kring kulturhistoria se miljökonsekvensbeskrivningen i sin helhet.

Föreslagen bebyggelse tar utgångspunkt i platsens historia då området en gång var en egen ö. Formen och höjden på byggnaderna ansluter till Karlskronas profilbyggnader och siluett.

Höjden på de byggnader som finns i planförslaget passar väl in i stadsbilden och bedöms därför vara förenligt med riksintresset för kulturmiljö och världsarvsbeskrivningen. Höjden bedöms alltså inte konkurrera med Trossö eller kyrkorna på Stortorget. Det högre huset är lägre än Fredrikskyrkan och ligger på ett relativt långt avstånd från torget. Bebyggelsens utformning ansluter dessutom till Karlskronas profilbyggnader. Genom att anknyta till stadens profilbyggnader så stärker den tänkta bebyggelsen stadens identitet som världsarvsstad.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-07-04
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Projekt/Kilstromskaj/Fragor-och-svar/