Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Vad händer nu?

Vad händer nu?

Här kan du följa arbetet med Kilströmskaj.

Nu finns ett nytt förslag framtaget för utvecklingen av Kilströmskaj. Det nya förslaget innehåller, precis som tidigare, nya bostäder, plats för café eller restaurang och ett nytt torg. Men det högsta huset har sänkts ytterligare tre meter och antalet planerade lägenheter har minskats och är nu 42 stycken.

Bild som visar att förslaget nu är på samråd.

Vad händer nu?

Detaljplanen för Kilströmskaj godkändes av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 mars 2017 och antogs av kommunfullmäktige den 27 april 2017.

De som har haft synpunkter, och inte fått dem tillgodosedda, får information om beslutet och hur ett överklagande går till. Överklagandetiden är tre veckor.

Vad har hänt sedan granskningen?

Efter dialogen med medborgarna under granskningstiden har nu de synpunkter som kom från Karlskronaborna och andra remissinstanser resulterat i ett nytt förslag.

Det högsta huset har sänkts ytterligare en våning, med tre meter. Plankartan har förtydligats med ett antal planbestämmelser för en tydligare reglering av byggrätterna. Byggrätten för det höga huset utmed kajen och huset utmed torget har flyttats in för att öka avståndet mellan bebyggelse och kaj respektive bebyggelse och torg. Byggrätten för huset utmed Björkholmskajen har minskats längdsmässigt.

Den tidigare framtagna miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, för kulturmiljön och parkeringsutredningen har även utvecklats utifrån inkomna synpunkter.

Så ser förslaget för Kilströmskaj ut

Förslaget innehåller 42 bostäder på Kilströmskaj och café eller restaurang mot Saltö sund. I områdets östra del finns ett förslag om så kallade "bokaler". Bokaler är en boendeform som kombinerar bostad och lokal. Byggnaderna planeras att byggas helt i trä.

Området föreslås också utvecklas vidare med ett nytt torg i öster och ett promenadstråk längsmed Saltö sund. Det nya torget kan bli Björkholmens motsvarighet till den centrala platsen på Ekholmen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer hur mark- och vattenområden får bebyggas och användas. Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning. Planen ligger sedan till grund för beslut om till exempel bygglov.

Läs mer om hur en detaljplan tas fram

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-03
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Projekt/Kilstromskaj/Vad-hander-nu/