Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Frågor och svar

Frågor och svar

Vilken sorts hus blir det, vad kostar det och vad händer med brandstationen? Läs svaren på vanliga frågor om utvecklingen av Pottholmen.

Bebyggelse

Kostnad

Strandgården

Brandstationen

Trafik

World Trade Center

Service och handel

Natur och miljö

Svar:

Vilka förändringar i planförslaget har skett efter samrådet?
Detaljplanen har ändrats på följande punkter:

  • Planhandlingarna har kompletterats med inkomna synpunkter och kompletterande utredningar så som hållbarhetsprogram, trafiksimulering, arkeologisk utredning, geoteknik, vibrationer och luftkvalitet.  Gestaltningsprogrammet och utredning om markföroreningar har även vidareutvecklas. 
  • Fastigheterna Karlskrona 4:75 (Lidl) och delar av Karlskrona 4:54 (lokstallarna) har utgått ur planområdet. 
  • Byggrätten inom kv 7 har utgått och utgör en resevyta till resecentrum. ´
  • Planbestämmelsen för gång- och cykelvägen utmed Borgmästarekajen har ändrats från gågata till gc-väg. 
  • Utfartsförbud har tillkommit för kvarteren längs med Blekingegatan och Järnvägstorget.

Vilka typer av bostäder blir det? 
Pottholmen etapp 1 kommer att innehålla bostadsrätter, hyresrätter och stadsradhus.

Kommer Karlskronahem att bygga hyresrätter?
Inga beslut är fattade om detta men självklart så ser vi gärna att Karlskronahem är en av byggherrarna.

Vad kommer en lägenhet att kosta? 
Det beror helt på storlek och vald standard på utrustning mm. Frågan kan besvaras först när projekten börjar konkretiseras och husen projekteras.

Vilka har råd att bo här?
Förhoppningsvis kan bostadsbolagen som ska bebygga Pottholmen vända sig till en bred kundkrets. Men nya bostadshus leder generellt till dyrare lägenheter än vad man finner i äldre, befintliga bostadshus. En fördel är att nya lägenheter skapar omflyttningar som frigör äldre billigare lägenheter. Pottholmen planeras för att bli en helt ny stadsdel i Karlskrona med attraktiva offentliga ytor som är till för alla karlskronabor och besökare.

När börjar husen byggas? Vilka hus byggs först?
Kvarteren utmed Järnvägstorget kommer att byggas först. Brf Strandpromenaden, som är de första bostäderna, började byggas mars 2017 och beräknas vara klara för inflyttning våren 2019.

När är det inflyttning?
Beräknad inflyttning av det första kvarteret är vintern 2017/2018.

Var kan man ställa sig i kö?
Kärnhem kommer att uppföra de första kvarteren. En intresseanmälan går att göra på Kärnhems hemsida www.karnhem.se

Vilka kommer att bygga husen?
Kärnhem kommer att bygga de tre första kvarteren i och med att Karlskrona kommun och Kärnhem har ett samverkansavtal. Övrig planerad bebyggelse i området avser kommunen att markanvisa via anbudstävling. Vinnare av en markanvisningstävling blir erbjuden att teckna ett så kallat markanvisningsavtal som närmare reglerar villkoren för kommande markköp. En markanvisning innebär ensamrätt för en exploatör att utveckla ett byggprojekt på kommunägd mark. Exploatören ges rätten att köpa och bebygga marken i enlighet med upprättad och antagen detaljplan för området.

När är området helt utbyggt?
En utbyggnad av hela Pottholmen etapp 1 beräknas pågå i ca 10 år.

Vad kommer en utveckling av Pottholmen att kosta skattebetalarna?
Karlskrona kommuns kostnader i etapp 1 för investeringar i offentliga ytor och allmänna anläggningar avses täckas genom intäkter från försäljning av byggrätter på kommunägd mark. Kostnaden för rivning och sanering av befintlig byggnader samt sanering av markföroreningar avses i huvudsak finansieras med skattemedel.

Varför ska delar av Strandgården rivas?
Byggnad 34 som ligger högst av bebyggelsen inom Strandgården har renoverats. Övrig bebyggelse tillhörande Strandgården har rivits då bebyggelsen låg lågt med hänsyn till stigande havsvattennivåer. Delar av Strandgårdens bebyggelse möjliggjorde inte heller ny föreslagen gatustruktur som bygger på att biltrafiken flyttas från Borgmästarekajen till Blekingegatan.

Vart ska alla föreningar tar vägen? 
Byggnad 34 har renoverats och yteffektiviserats för att rymma de föreningar som tidigare haft sina lokaler i Strandgården. Innan renoveringen gjordes en förstudie där samtliga föreningar medverkade för att berätta vilka behov som fanns och för att se vilken utformning den nya lokalen skulle få. 

Vart ska brandstationen ta vägen?
Planerna är att Brandstationen ska omlokaliseras till Oskarsvärn för att frigöra mark på Pottholmen. En flytt av brandstationen till Oskarsvärn föreslås för en mer central lokalisering av brandstationen sett till hela kommunens behov. 

Vad kostar en flytt?
En fördjupad förstudie har genomförts under året och den kalkylerar med att en flytt av brandstationen till Oskarsvärn kräver en investering på 170 miljoner kronor.

Hur säkerställs insatstiden till Trossö, Saltö, Ekholmen och Björkholmen när brandstationen flyttas?
Räddningstjänsten kommer även efter en flytt av brandstationen ha en insatstid på mindre än 10 minuter inom Trossö, Björkholmen och Saltö vilket ligger inom rekommenderade insatstider. Detta trots en marginell ökning av körsträckan från stationen. 

Planhandlingarna har förtydligats med information om brandstationens omlokalisering. Borgmästarekajen kommer även i fortsättningen fungera som en alternativ utryckningsväg vid en exceptionell situation med begränsad framkomlighet på Infartsleden och Blekingegatan.

Varför ska biltrafiken flyttas från Borgmästarekajen?
En utveckling av Pottholmen föreslås bl a ske med en satsning på gående och cyklister. För att prioriera gång- och cykeltrafiken föreslås att det skapas ett attraktivt och bilfritt stråk utmed vattnet. Ett borttagande av biltrafiken skapar här även en tystare miljö som blir till fördel för hela området och staden.

Kommer korsningen Blekingegatan/Järnvägstorget att klara all trafik?
Trafiksituation kring korsningen mellan Järnvägstorget och Blekingegatan har utretts och belysts ytterligare och planhandlingarna har kompletterats. Gjorda trafiksimuleringar visar att gatusystemet har tillräcklig kapacitet. Köbildningar kommer att uppstå under maxbelastning men i hanterlig omfattning.

Kommer man inte att kunna cykla utmed Borgmästarekajen?
Att öka antalet cyklister är en prioriterad fråga i Karlskrona kommun. Självklart så ska man kunna cykla även i fortsättningen längs med Borgmästarekajen. Plankartan har justerats så att bestämmelsen i stället är gc-väg. Gestaltningsprogrammet har även vidareutvecklats med en gestaltningsprincip av hur gående och cyklister ska kunna skiljas åt på sträckan.

Vad är WTC?
World Trade Centers Association är en global icke vinstdrivande organisation. Genom riktade aktiviteter är målsättningen att verka för ett ökat affärsutbyte lokalt, regionalt och internationellt. Huvudkontoret finns i New York.
Sedan starten 1970 har ca 330 World Trade Centers etablerats över hela världen och i Sverige finns WTCs i Stockholm, Göteborg Malmö och Växjö. Licenser, planerade WTCs, finns i Karlskrona, Lund och Helsingborg.

Vad blir det för typ av service och handel i området?
Detaljplanen möjliggör lokaler för handel och service i bottenvåningen utmed Blekingegatan och i strategiska lägen så som hörn, vid platsbildningar och i anslutning till parken utmed Borgmästarekajen. Exakt vilken typ av service som tillkommer i området vet vi i dagsläget inte.

Blir det någon förskola i området?
Ja, planen är att det skall finnas förskola inom Pottholmen.

Kommer almarna utmed Borgmästarekajen att bevaras?
Almarna utmed Borgmästarekajen kommer inte att bevaras för där ska bostadskvarteren  byggas. Pottholmen föreslås utvecklas med mycket vegetation. Almarna kommer att ersättas med andra nya träd som blir fler till antalet. Nya träd tillkommer utmed Borgmästarekajen och inom lokalgatorna i området. Även platsbildningar, torg och parker kommer att trädplanteras. 

Hur klarar sig området för stigande havsvattennivåer?
Marken på Pottholmen ligger relativt lågt. För att klara havsnivåhöjningar så avses marken inom stora delar höjas. För att säkert kunna göra uppfyllnad av marken måste strandkanten mot Borgmästarefjärden spontas. Byggnationen på Pottholmen föreslås ske så att byggnader inte tar skada av tillfälliga översvämningar upp till tre meter över nuvarande medelhavsnivå.

Blekingegatan samt Järnvägstorget kommer att ligga kvar på samma höjd som de gör idag. Borgmästarekajen föreslås höjas med 0,5 meter till +107,5 meter. I övrigt är områdets nya vägar höjdsatta för att få en bra lutning på de nya vägarna med hänsyn till avrinning av dagvatten. 

Är inte marken förorenad inom Pottholmsområdet?
Kommunen har genomfört mark- och miljötekniska undersökningar över hela det aktuella området. Stora delar av marken består av fyllnadsmassor av varierande ursprung och karaktär som fyllts ut efter hand under stadens utveckling. Flera olika föroreningar som metaller och kolväteföreningar har upptäckts över hela området. Just nu pågår ett arbete med att sanera hela området och ersätta förorenade massor med rena fyllnadsmassor.

Blir inte innergårdarna inom kvarteren mörka och otrevliga?
Kommunen har genomfört sol- och skuggstudier för att utreda denna fråga. Vi har då medvetet valt att lägga lägre hushöjd mot söder och delvis öppnat kvarteren mot väster.

I samband med projektering och planering av husen och kvarteren så kommer stor kraft att läggas vid att skapa gröna och lummiga innergårdar.

Hur kommer det bli med parkering i området?

Parkering i området kommer att lösas i ett gemensamt parkeringshus med cirka 280 platser. I övrigt kommer det också finnas gatuparkering. 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Projekt/Pottholmen/Fragor-och-svar/