Logga för utskrift

Utställningar

Information om aktuell utställning i Karlskrona konsthall.

28/10 - 10/12
Anni Foglert  - Borttappade rum


”Det yttre, det inre… Oftast vet jag precis vilket yttre rum jag söker, var jag trivs i mitt inre, vilket yttre rum som tar mig till det inre.”

Anni Foglert, född 1987 och uppvuxen i Blekinge, har en konstnärlig kandidatexamen från HDK - Högskolan för design och konsthantverk och är nu verksam konstnär i Göteborg. I hennes arbete är materialutforskande och rumslighet alltid närvarande.

Anni Foglerts konst består av textila installationer och skulpturer där materialets olika egenskaper bygger upp rum, i ett spel mellan synligt och gömt. Genom att kapsla in en avokadokärna i siden har hon lyckats fånga och synliggöra ett skikt som visar ett tidigare dolt rum. Hennes tankar sys och lindas in i verket och har ofta en poetisk framtoning. Genom att låta organiska trådskulpturer i järn och textil rosta undersöker hon hur järnets korrosion påverkar en tråd infärgat med olika växtfibrer.

Återkommande teman i hennes arbete är människans förhållande till sin inre värld. Detta belyser hon i sina skulpturer genom att låta de olika materialen färga och påverka varandra, likt hur vår yttre omgivning formar vårt inre.

”Jag ser våra medvetna och omedvetna sidor som rum i oss, dessa är mer eller mindre kända för andra men kanske även för oss själva. Jag ser inte rummet som hemmet för mina olika jag utan snarare som jaget uppbyggt av olika rum, likt organ. Varje rum är en diskussion, det förhåller sig till minnen och föreställningar. Vi är alla uppbyggda av olika
rum som är i konstant förändring, detta gör det ännu mer spännande.”
Anni Foglert

Arr. Karlskrona konstförening i samarbete med Kultur- och upplevelseavdelningen,  Karlskrona kommun.

  annifoglert.se

  Anni Foglert CV Sv/Eng

Vernissage lör 28/10. Textilkonstnär Annika Ekdahl invigde utställningen.

 Blekinge läns Tidning. Liv präglar Anni Foglerts konst

 Sydöstran - Anni utforskar mänsklighetens inre

 Konst i Blekinge. Möt Anni Foglert

Konst i Blekinge-podden
   Anni Foglert -Borttappde rum


In English

Anni Foglert - Lost spaces 

" The exterior, the interior... Most often I know exactly the exterior space I am looking for, where I feel comfortable in my interior, which exterior space will take me to my interior."
Anni Foglert was born in 1987 and grew up in Blekinge. She has a B.A. degree in Applied Arts from the Academy of Design and Crafts at the University of Gothenburg and is now an active artist in Gothenburg. Materials exploration and spatiality are always present in her work.
Anni Foglert’s art objects consist of textile installations and sculptures where the material’s characteristics build up spaces in an interplay between the visible and the hidden. By encapsulating an avocado core in silk she has managed to capture and expose a layer which shows an earlier hidden space. Her thoughts are sewn and wound into her creation, frequently revealing a poetic colouring. By letting organic thread sculptures made of iron and textiles rust, she investigates how iron’s corrosion influences a thread dyed with different plant fibres.
A recurring theme in her work is people’s relationship to their inner world. She highlights this in her sculptures by letting the various materials colour and influence each other, as well as by showing how our surrounding community forms our interior.
"I see our conscious and unconscious sides as spaces inside us. These are more or less known to others, but perhaps also to ourselves. I don’t see the space as a home for my different selves, but rather as a self built up of various spaces - like an organ. Each space is a discussion, it has a relationship to memories and beliefs. We are all built up of different spaces undergoing constant change, which makes it even more thrilling".
Anni Foglert
Organiser: The Karlskrona Art Association in cooperation with the Cultural Experiences Office, the Municipality of Karlskrona


 

Langemarks balkong:


Agnes. -Du är fantastisk! av Ola Åkeborn. (bild beskuren)

4/11 - 10/12 Ola Åkeborn - Du är fantastisk!

I skiftet mellan sommar- och vinterutställningen med verk ur Erik Langemarks donation har det blivit en tradition att vi presenterar en lokal konstnär.

Under november månad får vi ta del av vår lokala fotograf Ola Åkeborns projekt – "Du är fantastisk!" Hundratals oretuscherade, avskalade, raka och ärliga porträtt möter oss på Langemarks balkong. Ola Åkeborn har arbetat som fotograf i 30 år och är fostrad inom journalistiken med utgångspunkten att en bild ska vara trovärdig och samtidigt, som här i porträttbilderna, förstärka personens karaktärsdrag.

Inspirerad av den tysk-amerikanske fotografen Martin Schoellers tajta, ärliga och avskalade porträtt på kända personligheter och uteliggare i USA, tog Ola ett självporträtt och publicerade den på sin personliga Facebook-sida. Vänner kom till Olas ateljé och ville bli fotograferade för att själva kunna lägga upp sitt porträtt både på Instagram och Facebook.
Nyheten om projektet spreds genom tidningar, radio och TV och fler och fler hörde av sig. Titeln till projektet fick ett namn och kändes självklar - Du är fantastisk!
I samband med arbetet inför utställningen i Karlskrona konsthall så har projektet sammanfattats i en bok – där 224 personer medverkar med ett porträtt, alla i olika åldrar från 1 år till 84 år.
Alla tycktes vilja bli avporträtterade av Ola Åkeborn – precis som de är.

Om Ola Åkeborn
Född 1968 i Karlskrona. Vid 12 års ålder fick Ola sin första kamera - en Agfa Instamatic.  Det var i mörkrummet på fritidsgården i Lyckeby intresset tog fart på riktigt. Första systemkameran, Minolta X300 köptes in på Wretmarks Foto, den butik som Ola nu själv är delägare till.
Grunden till sin utbildning startade som kopist på Sydöstran med mörkrumsarbete och framkallning av andra fotografers bilder. Därefter en anställning på polisens tekniska rotels fotoavdelning med både fotografering och mörkrumsarbete.
1988 - Butiksförsäljare på Hasselblads Foto, Karlskrona.
Värnplikten - Tjänstgöring som fotograf på Marinkommando Väst, Göteborg.
1993 - Startade sitt första företag och som fotograf blev det uppdrag åt både lokala och rikstäckande dagstidningar som Aftonbladet, Svenska dagbladet, DN men även tidskrifter och magasin.
1997 - en vinterresa till franska Chamonix inspirerade till att ta steget fullt ut med att fotografera på heltid.
2001-2007 - Fotograf på reklambyrån GivAkt. Samarbetade med Mats Kockum fram till 2005 i Karlskrona därefter förflyttades Ola till Växjökontoret. Efter Mats Kockums tragiska bortgång övertog Ola företaget JAKO Bildform AB med uppdrag bl. a. åt BTH, Landstinget Blekinge och Södra Skogsägarna.
2008 Separatutställning på Galleri Kobebus, Karlskrona. Karlskronabilder.
2014 - Wretmarks Foto. Samägande med Caroline Åkeborn. Studio med ateljéfotografering. Kurser i fotografi i övrigt försäljning av utrustning, framkallning, förstoringar mm.
Ola Åkeborn fotograferar mestadels digitalt men vissa projekt görs på analog film med mellan- och storformatskamera. Önskar att det analoga mediet kommer att ta större plats i framtiden.

Arr. Kultur- och upplevelseavdelningen, Karlskrona kommun.

  Blekinge Läns Tidning. Fantastiska Karlskroniter.

  Sydöstran. Karlskronabor visas upp precis som de är

  Svtplay - Oretuscherade ansikten fångade i utställning

In English

Langemark’s balcony 4/11 - 10/12
Ola Åkeborn – You are fantastic!

During the month of November, we will be able to see our local photographer Ola Åkerborn’s project called ”You are fantastic!” Hundreds of unretouched, stripped down, direct and honest portraits will be displayed on Langemark’s balcony. Ola Åkeborn has worked as a photographer for 30 years and his journalistic standpoint is that a photograph must be credible and at the same time, like these portraits, reinforce a person’s traits.

Inspired by the German-American photographer Martin Schoeller’s tight, honest and stripped down portraits of famous people and vagrants in the USA, Ola took a self-portrait and published it on his personal Facebook page. Friends came to Ola’s studio, wanting to be photographed so they could put their own portraits on Instagram and Facebook.
Word about the project spread via newspapers, radio and television and more and more people contacted him. The project was given a name that felt self-evident: ”You are fantastic!”
In conjunction with preparing the exhibition in Karlskrona art gallery, the project was summarised in a book with 224 portraits of people of different ages, from 1 to 84 years. It seemed as if everyone wanted to have their portrait taken by Ola Åkeborn – just the way they were.

Ola Åkeborn – some facts
Born in Karlskrona in 1968. Ola was given his first camera when he was 12 – an Agfa Instamatic. His interest in photography took off properly in the darkroom at a youth recreation centre in Lyckeby. His first system camera, a Minolta X300, was bought at Wretmarks Foto, the shop which Ola is now part-owner of. He started his photography career as a copyist at Sydöstran doing darkroom work and developing other photographers’ pictures. After that, he worked at the Police Authority’s technical division’s photography department, doing both photography and darkroom work.

1988 - Shop salesman at Hasselblads Foto, Karlskrona.
Military service as a photographer at Naval Command West, Gothenburg.
1993 - Started up his first company and was contracted as a photographer by both local and nationwide newspapers such as Aftonbladet, Svenska Dagbladet and DN, and also journals and magazines.
1997 - A winter trip to Chamonix in France inspired him to take the plunge and work full-time as a photographer.
2001-2007 - Photographer at the advertising agency GivAkt. Worked together with Mats Kockum in Karlskrona until 2005, after which Ola was moved to the Växjö office. After Mats Kockum’s tragic death, Ola took over the company JAKO Bildform AB and did work for clients such as Blekinge Institute of Technology (BTH), Blekinge County Council and Södra Skogsägarna.
2008 - Separate exhibition at Galleri Kobebus, Karlskrona. Photographs of Karlskrona.
2014 - Wretmarks Foto. Joint ownership with Caroline Åkeborn. Studio with studio photography. Courses in photography and selling of equipment, development, enlargements etc.

Ola Åkeborn does mostly digital photography but certain projects are done using analogue film with a medium and large format camera. Ola hopes the analogue medium will take on a more prominent role in the future.

Organiser: The Cultural Experiences Office, the Municipality of Karlskrona

Se kommande utställningar

 Se tidigare utställningar  

 

 • Kontakt

  • Karlskrona konsthall
  • 371 35 Karlskrona
  • Besöksadress: Borgmästareg.17
  • Telefon: 0455-30 34 22

  • Visningar
   Intresseanmälan och prisförfrågan för visning av aktuell utställning senast 14 dagar före.

   Öppettider
   Fri entré tis-fre 12-17
   lör-sön 12-16. Mån stängt
   Handikapparkering tillåten på gågata utanför entré

   Stängt:
   Utställningsskiften: 30/1-3/2, 27-31/3, 22/5-2/6, 28/8-1/9, 23-27/10, 11-15/12
   Helgstängt:
   Påsk 14-17/4, Pingst 14-15/5, Nationaldag 6/6, Midsommar 23-25/6, Jul&Nyår 23-26/12, 31/12-2/1, 5-6/1 2018

 •  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-11
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Karlskrona-konsthall/Utstallningar/