Logga för utskrift

Bilda förening

Här kan du läsa om vad det innebär att bilda förening och hur du registrerar din förening i föreningsregistret.

I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär att en grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheter. Men föreningen måste givetvis följa de lagar och regler som gäller i samhället. Dessutom finns en hel del praxis som styr föreningarnas verksamhet.

Det finns ingen lag som bestämmer vad en förening ska göra eller hur den ska vara uppbyggd. Det finns dock långa traditioner om hur det bör vara, och om föreningen väljer att registrera sig hos Karlskrona kommun så ställs vissa krav på föreningen.

Klicka här för att läsa mer om stadgar och bidragsnormer

Så startar du en förening

Bilda en styrelse

För att bilda en förening krävs det att gruppen bildar en tillfällig styrelse och skriver ett förslag till stadgar. Stadgarna berättar vad föreningen ska göra. Dessa stadgar ska senare diskuteras och beslutas om på föreningens första årsmöte. 

På det första årsmötet väljer medlemmarna även en styrelse som leder föreningens arbete mellan årsmötena. Föreningen väljer också en eller två revisorer som ska granska styrelsens arbete mellan årsmötena. Medlemmarna väljer även en valberedning som ska ge förslag på personer som skulle vara passande för kommande styrelseuppdrag.

Kontakta Skatteverket för organisationsnummer

För att skaffa ett organisationsnummer ska föreningen kontakta Skatteverket. Ett organisationsnummer kan liknas vid ett personnummer för en person. Föreningen måste också skaffa ett bank- eller plusgiro.

Alla föreningar måste lämna uppgifter om sina inkomster och utgifter till den lokala skattemyndigheten. Uppgifterna lämnar man på en deklarationsblankett eller en blankett för särskild uppgift. Föreningen blir då registrerad hos den lokala skattemyndigheten och får ett eget organisationsnummer.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Ansök om registrering och bli bidragsberättigad

Din förening kan ansöka om att bli bidragsberättigad via en självservicetjänst. För att fylla i ansökan behöver du ha dessa uppgifter:

 • Föreningens organisationsnummer
 • Föreningens bank- eller plusgiro
 • Undertecknat protokoll från mötet då föreningen bildades eller senaste årsmötesprotokoll
 • Föreningens stadgar

Läs mer och gå till ansökan

Endast registrering i föreningsregister

Är din förening endast intresserad av att registrera sig i Karlskrona kommuns föreningsregister behöver du bara fylla i de uppgifter som efterfrågas där.

Vill ni registrera er förening i föreningsregistret gör ni det här.

Idrottsföreningar kan kontakta Blekinges Idrottsförbund telefon 0457-462220 för upplysningar om Riksidrottsförbundet m m.

Praktisk föreningsinfo

På ett möte där man ska bilda en förening, måste alla ha samma möjligheter att delta i diskussionen och påverka besluten. Det färdigskrivna och undertecknade protokollet från en förenings första möte kommer att fungera som ett bevis att föreningen har bildats.

Mötet bör bland annat ta upp följande punkter.
 
1. Mötets öppnande
Den som har sammankallat mötet, det vill säga ordföranden i den tillfälliga styrelsen, hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Dagordning
I början av mötet beslutar mötesdeltagarna om vilka ärenden som ska finnas med på dagordningen.

3. Val av mötesfunktionärer
I början av mötet bestämmer mötesdeltagarna vem som ska vara mötesordförande, sekreterare, justeringsansvarig och rösträknare.

 • Mötesordförande är den person som leder mötesförhandlingarna.
 • Sekreteraren antecknar alla beslut i ett protokoll.
 • Justeringsansvariga läser igenom protokollet och kontrollerar att alla beslut som fattades är rätt antecknat i protokollet. De justeringsansvariga skriver sedan under protokollet (Det är ett bevis för att protokollet är korrekt). Protokollet undertecknas också av sekreteraren och mötes ordföranden.
 • Rösträknare anlitas vid de tillfällen då mötesdeltagarna inte kan komma överens om något, utan måste rösta för att se vilket förslag som de flesta stöder. Om alla är överens behövs ingen rösträkning.

4. Föreningens stadgar
En förening ska ha regler för sitt arbete. Dessa regler kallas för stadgar. Här följer några exempel på vad stadgarna bör innehålla:

 • Föreningens namn.
 • Mål och uppgifter för föreningen.
 • Föreningens målsättning.
 • Vilken inriktning föreningens verksamhet ska ha.
 • Styrelsens sammansättning.
 • Revisorer.
 • Valberedning.
 • Medlemskap.
 • Vilka personer som ska bli medlemmar i föreningen.
 • Hur man blir medlem i föreningen och hur man lämnar den och avsäger sig medlemskapet.
 • Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
 • På vilket sätt föreningen beslutar om medlemsavgifterna (normalt gör man det på ett årsmöte).
 • Verksamhetsår och räkenskapsår. Under denna rubrik talar man om ifall föreningens verksamhetsår följer kalenderåret (1 januari-31 december) eller någon annan indelning (till exempel 1 juli-30 juni).

5. Medlemsavgift
Mötesdeltagarna beslutar varje år hur stor medlemsavgift ska vara.

6. Val av ordförande för föreningen
Ordförande för föreningen väljs i regel vid ett särskilt val. De övriga uppdragen i styrelsen fördelar styrelseledamöterna själva mellan sig. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Det bör stå i stadgarna hur många revisorer och revisorssuppleanter föreningen bör ha.

7. Val av valberedning
En valberedning består normalt av tre-fyra personer. Valberedningens uppgift är att föreslå det kommande årsmötet vilka personer som bör väljas till de olika förtroendeuppdragen i föreningen, till exempel till ordförande och revisorer.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-11
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Se--gora/foreningsliv/-Bilda-forening/