Logga för utskrift

Allmän förskola

Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola. Benämningen allmän syftar på tillgängligheten. Förskolan ska vara avgiftsfri och tillgänglig för alla barn från och med höstterminen det år de fyller 3 år med 525 timmar/år. Dessa fördelas på perioden september till och med maj exklusive tiden för juluppehåll.(Skollagen 8 kap 4 §)

Allmän förskola och barn vars föräldrar arbetar eller studerar

3-5-åringar som är placerade i förskola under föräldrarnas arbete eller studier får rätten till allmän förskola tillgodosedd genom avgiftsreducering under perioden september till och med maj. Under juni, juli och augusti betalas full avgift enligt maxtaxan.

Allmän förskola och barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga

Under perioden september till och med maj erbjuds 3-5-åringar 525 timmar avgiftsfri förskoleplacering. Under juni, juli och augusti har barnet rätt till 15 timmar per vecka. Avgift betalas enligt maxtaxan. Hur timmarna ska förläggas anpassas efter verksamheten. 

Barn placerade enbart i allmän förskola

För barn som enbart har plats i allmän förskola gäller de tider som fastlagts för perioden september till och med maj (525 timmar/år). Verksamheten är avgiftsfri. Hur timmarna ska förläggas anpassas efter verksamheten.

Tillägg för Allmän förskola i kommunal regi

Avgiften reduceras med 30% under perioden september till och med maj för de 3-5 åringar som är placerade i förskola under förädrarnas arbete eller studier. Under juni, juli och augusti betalas full avgift enligt maxtaxan.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-19
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Regler-och-tillampningar/Allman-forskola/