Logga för utskrift

Så säger lagen

Skollagen 1 kap. §5

 "Utbildningen skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet."

Arbetsmiljölagen m m

Arbetsmiljöverket, tidigare Arbetarskyddsstyrelsen, har utfärdat särskilda föreskrifter om kränkande särbehandling.

Dessa regler är tilllämpliga även på elever från år 1. Arbetsgivaren har en skyldighet att klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

Vidare ställs krav på att arbetsgivaren har rutiner för att förebygga och hantera de mobbingsituationer som uppstår.

Enligt §2 i arbetsmiljöförordningen måste skolan utan dröjsmål anmäla allvarligare fall av mobbing till Arbetsmiljöverket, tidigare Yrkesinspektionen.

Brottsbalken

Mobbing som kan betecknas som misshandel, ofredande eller olaga tvång m m, är handlingar som är straffbara enligt brottsbalken.

Därför ska rektor polisanmäla handlingar av det slaget.

Läroplanerna

I läroplanerna anges förskolechefernas och rektors särskilda ansvar för arbetet mot mobbing och arbetet med skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.

Förskolans och skolans skyldigheter är också inskrivna i diskrimineringslagen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Elevhalsa-/Likabehandling/Sa-sager-lagen-/