Logga för utskrift

Tal- läs- och skrivutveckling

Förskolans och skolans uppdrag är att möjliggöra för alla barn och ungdomar att efter genomgången grundskola behärska det svenska språket.

Allt arbete som bedrivs inom området tal- läs och skrivutveckling i grundskolan har som syfte att alla barn och elever i kommunen ska uppnå skolans nationella mål såsom de uttrycks i läroplaner och kursplaner.
Arbetet ska också förebygga läs- och skrivsvårigheter.
 Alla elever ska kunna:
• fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer
• tillgodose sina behov och personliga mål
• förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar

Skoldatateket   vill medverka till att elever med läs- och skrivsvårigheter når högre måluppfyllelse genom alternativa it-verktyg. Nu senast har man köpt kommunlicenser på talsyntesen Word Read plus och rättstavningsprogrammet Stava Rex. Skoldatateket stöttar arbetslag, ger support och utbildar i användningen av verktygen.

• Språk lär man sig bäst genom att använda det i en mängd olika och naturliga sammanhang och i ämnesundervisningen ges utmärkta tillfällen för läraren att fokusera på språket.
• Andraspråkselever tillägnar sig ämneskunskaper samtidigt som de utvecklar andraspråket när arbetssättet är både språk och kunskapsinriktat.
• Ämnes- och språkkunskaper befästs när ord och begrepp används i olika sammanhang
• En ”språkligt näringsrik kost” gynnar alla elever i klassen eftersom den hjälper dem att använda språket på helt nya, och för deras kunskapsinhämtning avgörande sätt.

Källa: Stärk språket stärk lärandet av Pauline Gibbons 2006, Copyright Hallgren & Fallgren studieförlag – för information www.hallgren-fallgren.se 

Mål- och länktips hittar du till höger 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-29
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Kunskap-och-larande/Tal--las--och-skrivutveckling-/