Logga för utskrift

Problem med husdjur, skadedjur eller ohyra?

Det är ägaren och nyttjanderättsinnehavarens ansvar att se till att bostäder och allmänna lokaler hålls fria från ohyra/skadedjur.

Har man problem med skadedjur tar man kontakt med sin hyresvärd eller ett skadedjursbolag som hjälper till att sanera och att förebygga framtida angrepp.

Djur finns hela tiden runt omkring oss, detta är ett naturligt inslag i samhället. För att räknas som ohyra/skadedjur ska de utgöra en hälsorisk som kan medföra sjukdom, epidemier eller liknande. Vid en olägenhet kan kommunen kräva att fastighetsägare/verksamhetsutövare vidtar nödvändiga åtgärder.

Särskilda bestämmelser om hälsoskydd

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Tama djur

Är det tamdjur som finns i hemmet (inomhus) hundar, katter, marsvin, kaniner och liknande är det djurägarens uppgift att se till att det inte förekommer någon olägenhet för människors hälsa.

Vilda djur

Om det gäller vilda djur utomhus, sniglar, råttor, fåglar, myror, getingar, katter, kaniner, rådjur mm. djur som inte kan knytas till någon ägare eller fastighet, och där det kan vara av betydelse med tanke på det allmänna hälsoskyddet är det kommunens ansvar att ingripa.  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Boendemiljo/Inomhusmiljo/SkadedjurOhyra-/