Logga för utskrift

Karlskronas eklandskap

Karlskrona och dess närmaste omgivningar är unikt avseende biologisk mångfald och natur knutet till gammal skog och ädla lövträd.

Karlskrona eklandskap

Här växer flertalet av de ädla lövträden med undantag för bohuslind och lundalm. 1000-tals arter lever på och i dessa träd och det är eken som har störst betydelse för artrikedomen. Det milda klimatet nära havet och förekomsten av grov ek på gårdarna i och kring Karlskrona har bidragit till att många hotade och rödlistade arter lever kvar i området.  

För att bevara och utveckla den biologiska mångfalden samt erbjuda de boende en god livsmiljö pekar kommunen i ”Översiktsplan 2030” ut ett antal områden av särskilt stort värde som ska skyddas. Detta ska i första hand ske genom reservatsbildning.

De aktuella kärnområdena i Karlskronas ekologiska ryggrad beskrivs kortfattat i broschyren Karlskrona eklandskap.

Karlskrona eklandskap, pdf 3 MB


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-12-23
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Naturvard/Karlskronas-eklandskap/