Logga för utskrift

Taxa

Taxa fastställd av kommunfullmäktige 2016-10-27 (§ 246).

Följande avgifter gäller

  • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten
    7 600 kronor.

  • Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24 personekvivalenter (för 2 hushåll eller fler) 5 700 kronor per ansluten fastighet.

  • Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd        5 700 kronor.

  • Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 700 kronor.

  • Handläggning av anmälan att inrätta annan slags toalett än vattentoalett t ex förmultningstoalett 1 900 kronor.

  • Inspektion av enskild avloppsanläggning 3 800 kronor.

Vid ansökan om tillstånd eller anmälan avseende avloppsanläggningar debiteras prövningen oavsett positivt eller negativt beslut.  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-24
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Enskilt-avlopp/Taxa/