Logga för utskrift

Tillsyn

Den som har ett eget enskilt avlopp har själv ansvaret för att kontrollera att anläggningen fungerar och renar avloppsvattnet enligt kraven i miljölagstiftningen.

Tillsyn av enskilda avlopp kan göras på initiativ av miljöavdelningen, genom att en fastighetsägare själv begär det eller efter klagomål. Tillsynen är inte frivillig.

Tecken på att avloppsanläggningen inte fungerar

Avloppsanläggningen kanske inte fungerar ordentligt om vattennivån i slamavskiljaren är lägre eller högre än utloppsledningen, om det står vatten i spridarledningarna i infiltrationsbädden, om det kommer dålig lukt från anläggningen eller om marken runt infiltrationsbädden är våt och sank. Äldre avloppsanläggningar, t ex stenkistor och små infiltrationsanläggningar, har inte tillräcklig reningseffekt.

Om avloppsanläggningen inte uppfyller kraven

Uppfylls inte kraven i miljölagstiftningen kan Miljö- och byggnadsnämnden fatta beslut om att avloppsanläggningen inte får användas efter ett visst datum.

För ny avloppsanläggning krävs tillstånd och det söker man hos Miljö- och byggnadsnämnden.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-11
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Enskilt-avlopp/Tillsyn/