Logga för utskrift

Handikappnämndens kvalitetspris 2013

Första pris
NPF-teamet 10 000kr
Bäckängavägens gruppboende 10 000kr

Andra pris
Personlig assistans Skogsvägen 7 000kr

Hedersomnämnande
Barnassistans 3 000kr

Juryn ger följande motivering till pristagarna:

Bäckängavägens gruppboende
Ni har arbetat med att skapa ytterligare rutiner för att skapa trygghet för både brukare och personal.
Ert arbete har genomförts i både stort och smått, med en stor grad av delaktighet, vilket inneburit ökad tillit mellan er och de som ni stödjer.
Husmöten och trepartssamtal är ett par av alla goda exempel ni använt för att lyfta fram individen, dess behov och önskemål.

Neuropsykiatriska teamet
Trots otillräckliga resurser, stora volymökningar och ny personal har ni enträget och engagerat arbetat med de mål ni satt upp.
Ni har lyckats att jobba på ett balanserat sätt, där ni har haft fokus på såväl ekonomi, brukare, personal och verksamhetsutveckling.
Genom, bland annat, enkäter har ni fått en klar bild av hur ni bör verkställa era insatser, vilket inneburit såväl brukarmatchning, individuella brukarscheman samt en och annan trivselaktivitet.
Detta tillsammans med ert systematiska arbetsmiljöarbete visar på helhetslösningar där väldigt lite lämnas åt slumpen.

Personlig assistans, Skogsvägen
Det krävs att man brinner själv för att tända andra. Ett gott ledarskap är en viktig förutsättning för att lyckas i sitt arbete.
Ett arbete som inneburit att ni tagit ytterligare kliv mot att anpassa er verksamhet utifrån brukarens behov. Vi kan konstatera att ni använder ett brett spektra av hjälpmedel för att göra resan så bra som möjligt för den enskilde. TAKK, IPAD och tydliggörande pedagogik är några av de instrument som finns hos er.
För ett tydligt arbetssätt mot en tydlig mål – delaktighet och att leva som andra – tilldelas ni kvalitetspris.

Barnassistans
Trots redan goda resultat och ett bra arbete tilldelas barnassistans hedersomnämnande.
Barn i utveckling kräver personliga assistenter i utveckling, kräver en chef i utveckling – detta har ni lyckats med.

Grattis till alla glada vinnare!!

Länk till tidigare års vinnare

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-06-24
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Handikappnamndens-kvalitetspris-2013/