Logga för utskrift

BarnSam

BarnSam är en metod för att följa upp placerade barns hälsa och utveckling. Uppföljningen underlättas av appen BarnSam.

Karlskrona kommun har tillsammans med flera andra kommuner bedrivit ett projekt som gått under namnet "Familjehemsplacerade barn - känsla av sammanhang". Det har i huvudsak bedrivits av socialsekreterare inom familjehemsvården.

Syftet med projektet var att genom en tydlig struktur på samtalen stärka barnens och ungdomarnas möjlighet att vara delaktiga i vården. Projektet mynnade ut i en rapport avseende metoden BarnSam.
Här hittar du rapporten i sin helhet.

Appen BarnSam nominerades till finalist i inUse Award 2017.

Här kan du se en presentation av appen.

Varför BarnSam?

Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

Brukarnytta

• Ökar barnens delaktighet och inflytande.
• Ökar tiden tillsammans med barnet och bidrar till relationsskapande samtal.
• Identifiera skyddsfaktorer respektive eliminera riskfaktorer.
• Hjälpmedel i samtal med barnet.
• Ett sätt för barnet att förstå sitt sammanhang och behärska sin livssituation.

Medarbetarnytta

• Effektivare arbetssätt med mobila lösningar – enklare och snabbare informationshantering. Den digitala lösningen bidrar till tidsbesparing och mindre pappershantering
• Bättre underlag för bedömningar
• För medarbetaren kan arbetsmiljön förbättras genom möjligheten att utveckla smidigare, mer flexibla och effektivare arbetssätt. Tid för administrativa uppgifter kan minskas och underlättas. Den tid som frigörs till följd av effektiviseringen kan läggas för ökad samvaro med brukaren.
• Metoden är lätt att använda och lätt att förklara för barnen. Ett enkelt verktyg för socialsekreterarna att använda sig av i vardagen och i bedömningen av barnets behov av fortsatta insatser.
• Harmonierar med BBIC och relevant lagstiftning.

Verksamhetsplanering/utveckling

• Ge beslutsfattare möjlighet att följa verksamheten.
• Ger förutsättningar för systematisk uppföljning på aggregerad nivå.
• För socialtjänsten kan ett modernt arbetssätt bidra till att öka intresset för att arbeta inom socialtjänsten.
• Som ett redskap att höja kvalitén.
• Systematisk uppföljning med möjlighet att skapa statistik/indikatorer på gruppnivå och mellan kommuner.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-28
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Barnsam/