Logga för utskrift

Till dig som är förälder till ett barn som bor i familjhem

Att vara förälder till ett barn som av olika skäl inte bor hemma hos dig utan bor i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende (HVB) kan väcka många känslor. Du kan känna lättnad, ilska, vrede, skam eller skuld vilket är helt naturligt.

Att ha ett barn som inte bor tillsammans med dig ställer stora krav på samarbete mellan dig och socialtjänsten, familjehemsföräldrarna eller personalen på HVB-hemmet. För att ditt barn ska få den vård och omsorg som han eller hon behöver är det viktigt att ni gemensamt kan komma fram till lösningar som är bäst för ditt barn, både på kort och på lång sikt. Barnets bästa är det vägledande.

Socialtjänstens ansvar

Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för att ditt barn får den vård och omsorg som han eller hon behöver. Socialtjänsten följer också upp förhållandena i familjehemmet eller HVB-hemmet och håller regelbundet kontakten med ditt barn. Det är socialtjänsten som fattar olika beslut som rör ditt barn. Det är domstolen som beslutar om vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den dagliga omsorgen

Den dagliga omsorgen svarar familjehemsföräldrarna och personalen på HVB-hemmet för. Det innebär att de har ansvar för ditt barn när det gäller kläder, mat, läxläsning och övriga frågor som rör det dagliga livet.

Ditt ansvar

Du är fortfarande vårdnadshavare för ditt barn. Det innebär att du till exempel har rätt att få information om hur det går för ditt barn och att läsa de anteckningar som skrivs. Om du anser att något är fel har du rätt att få din uppfattning antecknad. Om ditt barn är placerat med stöd av LVU tar socialnämnden dock över bestämmanderätten över ditt barn och kan bestämma till exempel om umgänge eller om hälso- och sjukvård som ditt barn kan behöva.

Ditt barn har rätt att:


•vara med när man planerar saker för honom/henne
•få information om saker som rör honom/henne
•mötas med respekt och vänlighet
•få säga vad de tycker till familjehemsföräldrar, personal på HVB-hemmet eller socialsekreterare utan att någon annan är närvarande
•att bli lyssnad på
•läsa utredningen om sig själv och ta del av domen på LVU
•läsa anteckningar som skrivs om honom/henne och få antecknat vad han/hon anser vara fel
•få hjälp och stöd i skolarbetet och också möjlighet till utbildning eller annan sysselsättning
•få den hälso- och sjukvård inklusive tandvård som kan behövas

Ditt barns kontakt med dig och andra

Ditt barn har rätt att ha kontakt med dig, syskon eller andra personer som han eller hon tycker är viktiga. I första hand är det ditt barns önskan att träffa dig och andra som är avgörande även om det inte alltid blir så. Om ditt barn är LVU-placerat kan umgänget med dig begränsas. Du och ditt barn, som har fyllt 15 år, kan överklaga ett sådant beslut till domstol.

Ditt barn har också rätt att skriva brev eller ringa till vem han eller hon vill om det inte finns några beslut om annat. Det är viktigt för ditt barn att kontakten mellan er kan hållas på ett för barnet så bra sätt som möjligt. Att till exempel utebli från utlovade besök kan göra ditt barn besviket, likaså om du inte ägnar din tid åt barnet vid umgänget, utan är upptagen med annat.

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Familjehemsenheten
  • Besöksadress: Hillerödsvägen 35
  • Ansvariga för Familjehemsgruppen Anneli Lundqvist
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455-30 45 79
  • Malin Kristensson
  • Gruppledare
  • Telefon: 0455-30 45 80

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjehem/Till-dig-som-ar-foralder-till-ett-barn-som-bor-i-familjhem/