Logga för utskrift

Vårdnad

Begreppet vårdnad är ett juridiskt begrepp, vars innebörd reglerar det ansvar en förälder har för sitt barn, tills det fyllt 18 år.

Ansvar för barnet

Att vara vårdnadshavare innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnet, men ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn måste vårdnadshavarna ta till barnets egna åsikter och önskemål.

Om föräldrarna bor på skilda håll ska de båda se till att barnet har sådan kontakt med den andre föräldern, som barnet behöver. Vårdnadshavaren är också förmyndare för barnet, det vill säga, företräder barnet i ekonomiska frågor.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär, att föräldrarna gemensamt har det juridiska ansvaret om ett barn Lagstiftningen i dessa frågor poängterar mer och mer att gemensam vårdnad är en självklarhet, även då föräldrarna är separerade. Gemensam vårdnad är inte detsamma som att barnet skall bo halva tiden hos vardera föräldern.

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad innebär, att en av föräldrarna har vårdnaden själv. Modern har alltid enskild vårdnad, då ett barn föds till ogifta föräldrar. Anmälan om gemensam vårdnad görs hos familjerätten i samband med att faderskapsbekräftelsen undertecknas eller genom en anmälan när som helst därefter till folkbokföringen.

En enskild vårdnadshavare kan besluta om praktiskt taget alla frågor som rör barnet. Enligt föräldrabalken har dock den som har enskild vårdnad ett stort ansvar att medverka till och underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Vårdnadshavaren har också en skyldighet att informera och underrätta den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan anses vara av betydelse, ex skolgång, flyttning och sjukdom.

Oense i vårdnadsfrågan

Föräldrar som inte är överens i vårdnadsfrågan kan erbjudas samarbetssamtal på familjerätten.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjeratt/Vardnad/