Logga för utskrift

Utredning och uppföljning

Det yttersta ansvaret för barn och ungdom som riskerar att fara illa, ligger hos socialtjänsten. Avdelningen för barn och unga ansvarar för att utreda de barn och ungdomar som är bosatta i Karlskrona kommun.

Så här går en utredning till

En utredning inleds efter en ansökan eller anmälan avseende ett barn eller ungdom för att utreda om barnets behov av stödinsatser.

En utredning består främst av samtal mellan personal från socialtjänsten, barnet och föräldrarna. Samtalen kan ske gemensamt men socialsekreteraren har även enskilda samtal med de olika berörda personerna.

Socialtjänsten försöker alltid, så långt det är möjligt, göra utredningen i nära samarbete med barnet och familjen. För att få en helhetsbild behöver man ofta ta kontakt med andra i barnets omgivning t. ex. barnavårdscentral, förskola och skola. Utredningens syfte är att belysa varje enskilt barns behov av stöd och omvårdnad.

En utredning ska vara slutförd inom fyra månader om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid.

Alla samlade uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut dokumenteras. Lagen säger att den enskilde bör hållas underrättad om all dokumentation som förs om honom/henne.
 
All personal inom Socialförvaltningen har tystnadsplikt. Allt som skrivs är sekretessbelagt och förvaras skyddat för obehöriga.

Utredningen avslutas med en bedömning och beslut om barnet och familjen är i behov av stöd samt vilket stöd de behöver. När utredningen är färdig har socialtjänsten skyldighet att visa vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15 år, utredningen och de har då möjlighet att lämna sina synpunkter och att få dessa dokumenterade.

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Avdelningen för barn och unga
  • Utrednings-och uppföljning
  • Besöksadress: Hillerödsvägen 35
  • Karlskrona
  • Telefon: 0455-30 30 00
  • Ansvarig för Utredning och uppföljning
  • Christina Olsson
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455-30 32 93
  • Ylva Prahl
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455-30 43 14
  • Pernilla Lindgren
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455-30 47 85

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-07-13
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Utredning-och-uppfoljning/