Logga för utskrift

Kvalitet

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till en säker och trygg service. För att veta att vi gör "rätt" saker på "rätt" sätt tar vi reda på detta. Det kan vara genom brukarundersökningar och dialog med medborgarna men också att verksamheten granskas och utvärderas.

Här kan du läsa om hur vi gör för att säkra kvaliteten:

Barnperspektivet

Funktionsstödsförvaltningens mål är att den enskilde själv skall ha inflytande över sin situation. För att kunna möta barn och ungdomar på deras villkor arbetar vi med att ta fram användbar information och utveckla en tillfredställande dialog.

Arbetet med ett uttalat barnperspektiv inom Funktionsstödsförvaltningen kom som ett uppdrag till vår barngrupp 2009. Detta var starten för utvecklingen av barns och ungdomars ökade delaktighet och inflytande.
Funktionsstödsförvaltningen arbetar idag aktivt för ett förstärkt barnperspektiv. Resurser avsätts för att utbilda, bredda och fördjupa kompetensen hos medarbetarna inom förvaltningen.

Brukarundersökningar

Funktionsstödsnämnden samarbetar med Landstinget Blekinges kompetenscenter, BKC, när vi genomför brukarundersökningar.
De senaste har gjorts inom dessa tre områden:

  • Handikappomsorgen, särskilt boende och daglig verksamhet
  • Socialpsykiatri
  • Personlig assistans

FoU (forskning och utveckling)

Karlskrona kommun har tillsammans med övriga kommuner i Blekinge ingått avtal med Landstinget Blekinge om FoU-samverkan; detta är knutet till Landstinget Blekinges kompetenscentrum.
Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra insatserna inom vård och omsorg är indelat i tre verksamhetsråd:

  • handikappomsorg
  • psykiatri
  • äldreomsorg

Hur samarbetet ska se ut finns nerskrivet i ett avtal (FoU-avtalet) som kommunerna och landstinget har skrivit under.

Kvalitetspris

Varje år delar Funktionsstödsnämnden ut ett kvalitetspris till verksamheten. För att få priset ska verksamheten kunna visa att man arbetar med tydliga mål och uppföljningar för brukarna.

Funktionsstödsnämndens kvalitetspris

Medborgardialoger

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor - KRF
Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett råd för samråd och gemensam information mellan politiker, tjänstemän och företrädare för handikappföreningarna i olika frågor.
Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor består av ledamöter från samtliga kommunala nämnder och brukarorganisationer med lokalavdelning i kommunen.

Brukarråd
Ett brukarråd är ett forum där brukare får möjlighet att samverka och påverka. Inom socialpsykiatrin finns ett brukarråd som träffas regelbundet. Deltagare är brukare som har stöd från både kommunen och landstinget.

Brukarråd för psykisk ohälsa.pdf

Framtidsprogram
I början av 2009 tog förvaltningen initiativ till ta fram ett framtidsprogram för Funktionsstödsnämndens verksamhet i Karlskrona kommun. Framtidsprogrammet har formulerats i dialog med brukare och deras företrädare.
Syftet med detta program är att planera för framtida insatser med stor delaktighet från de medborgare det berör.

Framtidsprogram.pdf

Delaktighet vid nya projekt
När Funktionsstödsförvaltningen planerar för nya verksamheter och lokaler ska brukare och deras företrädare få möjlighet att vara med i planeringen.

Mål

Funktionsstödsnämnden kvalitetsmål
Funktionsstödsnämndens insatser ska vara av god kvalitet och kännetecknas av:

Trygghet
Vi är i första hand till för de som har våra insatser vilket återspeglar sig i vårt förhållningssätt. Att bli bemött med respekt och på ett korrekt sätt, trygghet, själbestämmande, integritet, helhetssyn, inflytande och delaktighet och rättssäkerhet är några av våra grundläggande principer.

Service
Våra verksamheter och insatser ska vara lättillgängliga.

Utveckling
Våra medarbetare ska ha rätt kompetens och rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag på rätt sätt.

Rapporteringsskyldighet

Alla som arbetar i Funktionsstödsnämndens verksamheter måste rapportera om man upptäcker eller misstänker att en brukare far illa. Detta står i Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS § 24a) och i Socialtjänstlagen (Lex Sarah).
Vi utreder alltid alla rapporterade händelser. Våra politiker får information om pågående utredningar och om ärendet bedöms som ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk måste det anmälas vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet.
Funktionsstödsnämnden har beslutat om en rutin för hur rapporteringen ska göras enligt Lex Sarah och LSS § 24a.
Att följa upp rapporterade ärenden är mycket viktigt för att säkra kvalitén i verksamheten.

Synpunkter och klagomål

Vi tar gärna emot förslag på förändringar och förbättringar. Om du har synpunkter på Funktionsstödsförvaltningens stöd och service kan du framföra detta till oss. Synpunkten tas omhand direkt och en handläggare utses. Vi tar kontakt med dig inom 5 dagar om du lämnat namn och adress och du får efter hand svar på vad som gjorts eller kommer att göras i ärendet.

Här hittar du mer information om hur du kan lämna synpunkter och klagomål.

Tillsyn

Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet för Funktionsstödsnämndens verksamhet. Det betyder att de kontrollerar att vi gör det vi ska på rätt sätt. IVO gör tillsyn på eget initiativ eller efter att de har fått in en anmälan som de bedömer som allvarlig.
När de har gjort en kontroll så gör vi en noggrann uppföljning och lär oss hur vi ska göra annorlunda i fortsättningen. 


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Kvalite/