Logga för utskrift

Redogörelse

Redogörelse som bifogas årsräkningen är ett underlag för fastställande av arvode. Det är därför av största vikt att god man/förvaltare fyller i denna noggrant.

Straffansvar

Inlämnad förteckning, årsräkning och sluträkning lämnas på heder och samvete och kan medföra ansvar enligt brottsbalken.

Vitesföreläggande

Om god man/förvaltare inte lämnar redovisning i rätt tid till Överförmyndarnämnden kan detta medföra vites-föreläggande (böter), det vill säga god man/ förvaltare uppmanas vid vite att fullgöra sitt åliggande (sin plikt).

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-08-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Arsrakning-/Redogorelse-/