Logga för utskrift

Delägarskap i dödsbo

Om huvudmannen blir delägare i ett dödsbo ska god man/ förvaltare bevaka huvudmannens rätt i dödsboet.

Är god man/förvaltare själv delägare i samma dödsbo, görs en begäran till Överförmyndarnämnden om att utse en tillfällig god man/förvaltare under boutredningen.

  • God man/förvaltare ska kallas till bouppteckning.
  • God man/förvaltare får inte avstå arvet för huvudmans räkning.
  • När det finns testamente som berör huvudman ska god man/förvaltare inte godkänna testamentet utan enbart ta del av det för att kunna bevaka eventuella arv.
  • God man/förvaltare ska ta ställning till föreslaget arvskifte. Om god man/förvaltare godkänner arvskiftet, skickas det vidare till Överförmyndar-nämnden för begäran om samtycke.
  • God man/förvaltare ska redovisa arvet till Överförmyndarnämnden snarast efter skiftet.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-03-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Delagarskap-i-dodsbo/