Logga för utskrift

Försäljning av fastighet, tomträtt och bostadsrätt

Vid försäljning av fastighet, tomträtt och bostadsrätt är det god man/förvaltare som ansöker hos Överförmyndarnämnden om en försäljning.

Ansökan om försäljning

Hos Överförmyndarnämnden finns särskild blankett "Begäran om samtycke". På blanketten ska skälen för en försäljning anges, men det ska också framgå om huvudmannen äger hela eller endast en viss del av fastighet eller lägenhet som ska säljas. Handlingarna ska lämnas in till Överförmyndarnämnden.

  • Huvudmannens samtycke. Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke ska detta framgå i ansökan.
  • Yttrande över försäljningen från huvudmannens make/sambo och närmaste släktningar såsom barn, föräldrar, myndiga syskon eller eventuella syskonbarn.Deras yttrande bör innehålla uppgifter om adress och telefonnummer.
  • Köpekontrakt undertecknat av säljare och köpare ska lämnas på vidimerad kopia.
  • Taxeringsbevis som visar senaste taxeringsvärdet ska bifogas vid försäljning av fast egendom och tomträtt.
  • Värderingsutlåtande utfärdat av värderingsinstitut eller en sakkunnig och opartisk person. Ett exempel på detta kan vara en värderingsman, som anlitas av bank eller auktoriserad fastighetsmäklare.
  • Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten ifråga om areal, tomtmark, byggnader och deras utförande, användning, avkastning, fastighetens belägenhet i förhållande till affärer med mera.

Om säljaren är ett dödsbo ska en kopia av bouppteckningen bifogas. Bouppteckningen ska ge besked om dödsbo-delägarna.

När försäljningen är klar ska kontobesked uppvisas för Överförmyndarnämnden. Där ska framgå att köpeskillingen (betalningssumman) är insatt på huvudmannens konto. Kopia på likvidavräkning bör bifogas.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-03-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Forsaljning-av-fastighet-tomtratt-och-bostadsratt-/