Logga för utskrift

Förteckning över tillgångar och skulder

Inom två månader efter förordnandet ska god man lämna en förteckning till Överförmyndarnämnden över den egendom som ska förvaltas.

Förteckningen ska avges på heder och samvete (blanketten finns i högermenyn).

Tillgångarna ska avse förordnandedagen, den dag då Tingsrätten eller Överförmyndarnämnden meddelade sitt beslut.

Förteckningen ska alltid innehålla uppgifter om tillgångar och skulder:

  • Äger huvudmannen bankmedel ska uppgift lämnas om bankens namn, kontonummer och innestående belopp. Detta ska styrkas av bank.
  • Fastighet redovisas med beteckning och taxeringsvärde.
  • Värdepapper ska redovisas och styrkas med underlag från bank.
  • Lösören behöver inte anges med värden om det inte är fråga om antikviteter, konst eller liknande.
  • Skulder ska angivas med belopp och namn på långivare.
  • Äger huvudmannen tillgångar som icke förvaltas av god man ska detta anges i förteckningen.
  • Bankmedel och kontanter som disponeras av vårdhem/gruppboende redovisas i förteckningen inom parentes, men räknas ej med.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-03-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Forteckning-/