Logga för utskrift

Förvaltare

Förutsättningarna för att en förvaltare ska förordnas är detsamma som vid förordnande av god man, det vill säga en myndig person (huvudman) som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande vara i behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Förvaltarförordnande ska inte komma ifråga utan att huvudmannen vidtar handlingar som kommer till skada för huvudmannen själv.

Exempelvis kan förvaltarskap bli nödvändigt när en psykiskt sjuk person är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar hans ekonomi eller sociala existens. Även om dessa förutsättningar föreligger, får inte förvaltare förordnas om det visar sig vara tillräckligt med god man.

Förvaltarskapet är den yttersta tvångsåtgärden och ska tillgripas endast i nödfall.

Den viktigaste skillnaden mellan ett förvaltarskap och godmanskap är att huvudmannen helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga vid förvaltarskap.

Förvaltaren behöver inte inhämta huvudmannens samtycke, förvaltare har ensam behörighet att ingå avtal och andra rättshandlingar för huvudmannens räkning. Om huvud-mannen själv företar en rättshandling inom ramen för förvaltarens uppdrag blir inte rättshandlingen giltig, såvida inte förvaltaren lämnat sitt samtycke till den.

Även om förvaltare har förordnats har huvudmannen rätt att själv ingå arbetsavtal och förfoga över sin inkomst från arbetet. Huvudmannen har också rätt att rösta och ingå äktenskap.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-03-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Forvaltare-/