Logga för utskrift

God man

Anledningen till att en myndig person behöver god man kan vara många. Det gemensamma är dock att personen är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Beslut om godmanskap får inte meddelas utan samtycke av personen, om inte hans eller hennes tillstånd är sådant att samtycke inte kan inhämtas. Det är Tingsrätten, som fattar beslut om godmanskap. Däremot förbereds ärendet av Överförmyndarnämnden, som även förordnar god man vid byte.

Den person som har god man kallas för huvudmannen.

God man är som ett biträde åt huvudmannen. Det betyder att god man ska ha huvudmannens samtycke innan en rättshandling företas för huvudmannens räkning. Är huvudmannen ur stånd att ge uttryck för sin mening, måste detta styrkas på något sätt, exempelvis genom läkarutlåtande.

Om inte huvudmannens samtycke inhämtas när detta är möjligt kan rättshandlingen bli ogiltig. Detta får till följd att om den som ingått rättshandlingen med god man blir lidande, riskerar god man att bli skadeståndsskyldig.

God man behöver dock inte ha huvudmannens samtycke för alla rättshandlingar. De rättshandlingar som avser den dagliga hushållningen är undantagna. Till den dagliga hushållningen räknas inköp av livsmedel och kläder, betalning av hyra, vårdkostnader, skatter, telefon med flera regelbundna betalningar för den dagliga tillvaron.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/God-man/