Logga för utskrift

Överförmyndarnämndens roll

I varje kommun ska det finnas antingen en ensam överförmyndare eller en Överförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över förvaltare och god mans förvaltning. Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.

Det är föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över Överförmyndarnämnden.

Uppdraget som god man bygger på samråd och samtycke från huvudmannens sida. Med huvudman avses den som har en god man. Ibland förväntas en god man/förvaltare att besluta i svåra och känsliga frågor. Det är då viktigt att inte gå in i en förmyndarroll och fatta beslut i den enskildes ställe, utan söka lösningar tillsammans med honom eller henne.

Eftersom uppdraget som god man/förvaltare oftast innebär att handha andras pengar är det av största vikt att agera med omdöme och noggrannhet. Det kan aldrig nog betonas att huvudmannens ekonomi inte får blandas ihop med den egna. Redovisningar bör ske fortlöpande och det måste vara god ordning på kvitton och andra verifikationer.

Det finns inga givna lösningar när det gäller uppdraget som god man utan man måste söka sig fram. Utgångspunkten måste alltid vara att utgå från de behov som finns och att tillsammans med huvudmannen hitta en lösning.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-08-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Overformyndarnamndens-roll-/